Pre-release PO sync
[xorg/xkeyboard-config] / po / bg.po
1 # Bulgarian translation of xkeyboard-config.
2 # Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4 # This file is distributed under the same license as the xkeyboard-config package.
5 # Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6 # Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7 #
8 #
9 # = Правила за съкращение на език: =
10 #
11 # 1. Започва с главна, продължава с малки букви
12 #
13 # 2. Винаги трибуквено — някои от вариантите в оригинал са 3 буквени,
14 # няма защо да сме по-малко информативни от това
15 #
16 # 3. Ако оригиналът или полученото съкращение е под 3 букви, се допълва
17 # с интервали без разделяне „ “ - &nbsp; U+00A0 NO-BREAK SPACE - да се
18 # уеднакви широчината на надписа доколкото е възмоно
19 #
20 # 4. Взима се първата буква, изпускат се буквите „аъоуеиюяйь“ и се
21 # взимат 2-та и третата от останалите букви.
22 #
23 # 5. В случаите, когато това правило води до повтарящи се имена,
24 # полученото име не се ползва, а се търси съкращения, които по-точно
25 # идентифицират резултата. Често е достатъчно ползването на първите три
26 # букви. Пример: белгийска — блгск → Блг, българска — блгрск → Блг;
27 # вместо това: белгийска → Бел, българска → Бъл. Пример: латвийска —
28 # лтвск → Лтв, литовска — лтвск → Лтв; вместо това латвийска → Лат,
29 # литовска → Лит. В много редките случаи (1) когато и това не е
30 # достатъчно, се работи ad hoc.
31 #
32 # = Правила за означение на подредба: =
33 #
34 # Някои подредби се идентифицират с местата на определени знаци. Пример
35 # qwerty, Bepo, Q при турските. Това означение се изписва с правилните
36 # знаци, главна буква, ако е една, и малки, ако са повече → qwerty,
37 # bépo, Q.  
38 #
39 # = Правила за знаци =
40 #
41 # Знаците се изписват графично, не се описват — „€“, а не евро. Думата
42 # „знак“ се избягва. Знаците се слагат в български кавички. Ако графично
43 # силно приличат на българските кавички, се ползват френски, и се гледа
44 # в рамките на едно съобщение цитирането да се прави с еднакви кавички.
45 #
46 # = Правила за пунктуация =
47 #
48 # Предпочита се дълго тире „—“ пред скоби „()“.
49 msgid ""
50 msgstr ""
51 "Project-Id-Version: xkeyboard-config-2.4.99\n"
52 "Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
53 "POT-Creation-Date: 2012-01-17 20:46+0000\n"
54 "PO-Revision-Date: 2012-01-18 22:33+0200\n"
55 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
56 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
57 "Language: bg\n"
58 "MIME-Version: 1.0\n"
59 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
60 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
61 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
62
63 #: ../rules/base.xml.in.h:1
64 msgid "&lt;Less/Greater&gt;"
65 msgstr "„&lt;&gt;“"
66
67 #: ../rules/base.xml.in.h:2
68 msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level-chooser"
69 msgstr "„&lt;&gt;“ избира третото ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за трето ниво"
70
71 #: ../rules/base.xml.in.h:3
72 msgid "&lt;Less/Greater&gt; chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
73 msgstr "„&lt;&gt;“ избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
74
75 #: ../rules/base.xml.in.h:4
76 msgid "A4Tech KB-21"
77 msgstr "A4Tech KB-21"
78
79 #: ../rules/base.xml.in.h:5
80 msgid "A4Tech KBS-8"
81 msgstr "A4Tech KBS-8"
82
83 #: ../rules/base.xml.in.h:6
84 msgid "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23"
85 msgstr "A4Tech Wireless Desktop RFKB-23 — безжична"
86
87 #: ../rules/base.xml.in.h:7
88 msgid "ATM/phone-style"
89 msgstr "Като банкомат/телефон"
90
91 #: ../rules/base.xml.in.h:8
92 msgid "Acer AirKey V"
93 msgstr "Acer AirKey V"
94
95 #: ../rules/base.xml.in.h:9
96 msgid "Acer C300"
97 msgstr "Acer C300"
98
99 #: ../rules/base.xml.in.h:10
100 msgid "Acer Ferrari 4000"
101 msgstr "Acer Ferrari 4000"
102
103 #: ../rules/base.xml.in.h:11
104 msgid "Acer Laptop"
105 msgstr "Acer, за мобилен компютър"
106
107 #: ../rules/base.xml.in.h:12
108 msgid "Add the standard behavior to Menu key"
109 msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
110
111 #: ../rules/base.xml.in.h:13
112 msgid "Adding Esperanto circumflexes (supersigno)"
113 msgstr "Добавяне на двойните ударения на Esperanto"
114
115 #: ../rules/base.xml.in.h:14
116 msgid "Adding currency signs to certain keys"
117 msgstr "Добавяне на знак за валута към някои клавиши"
118
119 #: ../rules/base.xml.in.h:15
120 msgid "Advance Scorpius KI"
121 msgstr "Advance Scorpius KI"
122
123 #: ../rules/base.xml.in.h:16
124 msgid "Afghani"
125 msgstr "афганистанска"
126
127 #: ../rules/base.xml.in.h:17
128 msgid "Akan"
129 msgstr "аканска"
130
131 #: ../rules/base.xml.in.h:18
132 msgid "Albanian"
133 msgstr "албанска"
134
135 #: ../rules/base.xml.in.h:19
136 msgid "Alt and Meta are on Alt keys"
137 msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
138
139 #: ../rules/base.xml.in.h:20
140 msgid "Alt is mapped to Right Win, Super to Menu"
141 msgstr "Десният Win е Alt, а Menu — Super"
142
143 #: ../rules/base.xml.in.h:21
144 msgid "Alt+Caps Lock"
145 msgstr "Alt+Caps Lock"
146
147 #: ../rules/base.xml.in.h:22
148 msgid "Alt+Ctrl"
149 msgstr "Alt+Ctrl"
150
151 #: ../rules/base.xml.in.h:23
152 msgid "Alt+Shift"
153 msgstr "Alt+Shift"
154
155 #: ../rules/base.xml.in.h:24
156 msgid "Alt+Space"
157 msgstr "Alt+Space"
158
159 #: ../rules/base.xml.in.h:25
160 msgid "Alt/Win key behavior"
161 msgstr "Поведение на Alt/Win"
162
163 #: ../rules/base.xml.in.h:26
164 msgid "Amharic"
165 msgstr "амхарска"
166
167 #: ../rules/base.xml.in.h:27
168 msgid "Any Alt key"
169 msgstr "Всеки Alt"
170
171 #: ../rules/base.xml.in.h:28
172 msgid "Any Win key"
173 msgstr "Всеки Win"
174
175 #: ../rules/base.xml.in.h:29
176 msgid "Any Win key (while pressed)"
177 msgstr "Всеки Win (докато е натиснат)"
178
179 #: ../rules/base.xml.in.h:30
180 msgid "Apple"
181 msgstr "Apple"
182
183 #: ../rules/base.xml.in.h:31
184 msgid "Apple Aluminium Keyboard (ANSI)"
185 msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ANSI"
186
187 #: ../rules/base.xml.in.h:32
188 msgid "Apple Aluminium Keyboard (ISO)"
189 msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт ISO"
190
191 #: ../rules/base.xml.in.h:33
192 msgid "Apple Aluminium Keyboard (JIS)"
193 msgstr "Apple Aluminium Keyboard — стандарт JIS"
194
195 #: ../rules/base.xml.in.h:34
196 msgid "Apple Aluminium Keyboard: emulate PC keys (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
197 msgstr "Apple Aluminium Keyboard — симулиране на клавиши за PC (Print, Scroll Lock, Pause, Num Lock)"
198
199 #: ../rules/base.xml.in.h:35
200 msgid "Apple Laptop"
201 msgstr "Apple, за мобилен компютър"
202
203 #: ../rules/base.xml.in.h:36
204 msgid "Arabic"
205 msgstr "арабска"
206
207 #: ../rules/base.xml.in.h:37
208 msgid "Arabic (Buckwalter)"
209 msgstr "арабска — транслитерация по Бъкуолтър"
210
211 #: ../rules/base.xml.in.h:38
212 msgid "Arabic (Morocco)"
213 msgstr "арабска — мароканска"
214
215 #: ../rules/base.xml.in.h:39
216 msgid "Arabic (Pakistan)"
217 msgstr "арабска — пакистанска"
218
219 #: ../rules/base.xml.in.h:40
220 msgid "Arabic (Syria)"
221 msgstr "арабска — сирийска"
222
223 #: ../rules/base.xml.in.h:41
224 msgid "Arabic (azerty)"
225 msgstr "арабска — azerty"
226
227 #: ../rules/base.xml.in.h:42
228 msgid "Arabic (azerty/digits)"
229 msgstr "арабска — azerty/цифри"
230
231 #: ../rules/base.xml.in.h:43
232 msgid "Arabic (digits)"
233 msgstr "арабска — цифри"
234
235 #: ../rules/base.xml.in.h:44
236 msgid "Arabic (qwerty)"
237 msgstr "арабска — qwerty"
238
239 #: ../rules/base.xml.in.h:45
240 msgid "Arabic (qwerty/digits)"
241 msgstr "арабска — querty/цифри"
242
243 #: ../rules/base.xml.in.h:46 ../rules/base.extras.xml.in.h:2
244 msgid "Armenian"
245 msgstr "арменска"
246
247 #: ../rules/base.xml.in.h:47
248 msgid "Armenian (alternative eastern)"
249 msgstr "арменска — източна, алтернативна"
250
251 #: ../rules/base.xml.in.h:48
252 msgid "Armenian (alternative phonetic)"
253 msgstr "арменска — фонетична, алтернативна"
254
255 #: ../rules/base.xml.in.h:49
256 msgid "Armenian (eastern)"
257 msgstr "арменска — източна"
258
259 #: ../rules/base.xml.in.h:50
260 msgid "Armenian (phonetic)"
261 msgstr "арменска — фонетична"
262
263 #: ../rules/base.xml.in.h:51
264 msgid "Armenian (western)"
265 msgstr "арменска — западна"
266
267 #: ../rules/base.xml.in.h:52
268 msgid "Asturian (Spain, with bottom-dot H and bottom-dot L)"
269 msgstr "астурска — испанска с „Ḥ“ и „Ḷ“"
270
271 #: ../rules/base.xml.in.h:53
272 msgid "Asus Laptop"
273 msgstr "Asus, за мобилен компютър"
274
275 #: ../rules/base.xml.in.h:54
276 msgid "At bottom left"
277 msgstr "Долу вляво"
278
279 #: ../rules/base.xml.in.h:55
280 msgid "At left of 'A'"
281 msgstr "Вляво от „A“"
282
283 #: ../rules/base.xml.in.h:56
284 msgid "Avatime"
285 msgstr "аватимска"
286
287 #: ../rules/base.xml.in.h:57
288 msgid "Azerbaijani"
289 msgstr "азърбейджанска"
290
291 #: ../rules/base.xml.in.h:58
292 msgid "Azerbaijani (Cyrillic)"
293 msgstr "азърбейджанска — кирилица"
294
295 #: ../rules/base.xml.in.h:59
296 msgid "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard"
297 msgstr "Azona RF2300 wireless Internet Keyboard — безжична, за Интернет"
298
299 #: ../rules/base.xml.in.h:60
300 msgid "BTC 5090"
301 msgstr "BTC 5090"
302
303 #: ../rules/base.xml.in.h:61
304 msgid "BTC 5113RF Multimedia"
305 msgstr "BTC 5113RF Multimedia — за мултимедия"
306
307 #: ../rules/base.xml.in.h:62
308 msgid "BTC 5126T"
309 msgstr "BTC 5126T"
310
311 #: ../rules/base.xml.in.h:63
312 msgid "BTC 6301URF"
313 msgstr "BTC 6301URF"
314
315 #: ../rules/base.xml.in.h:64
316 msgid "BTC 9000"
317 msgstr "BTC 9000"
318
319 #: ../rules/base.xml.in.h:65
320 msgid "BTC 9000A"
321 msgstr "BTC 9000A"
322
323 #: ../rules/base.xml.in.h:66
324 msgid "BTC 9001AH"
325 msgstr "BTC 9001AH"
326
327 #: ../rules/base.xml.in.h:67
328 msgid "BTC 9019U"
329 msgstr "BTC 9019U"
330
331 #: ../rules/base.xml.in.h:68
332 msgid "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming"
333 msgstr "BTC 9116U Mini Wireless Internet and Gaming — безжична, за Интернет и игри"
334
335 #: ../rules/base.xml.in.h:69
336 msgid "Backslash"
337 msgstr "Обратно наклонена черта"
338
339 #: ../rules/base.xml.in.h:70
340 msgid "Backslash chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level-chooser"
341 msgstr "Обратно наклонената черта избира третото ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за трето ниво"
342
343 #: ../rules/base.xml.in.h:71
344 msgid "Bambara"
345 msgstr "бамбарска"
346
347 #: ../rules/base.xml.in.h:72
348 msgid "Bashkirian"
349 msgstr "башкирска"
350
351 #: ../rules/base.xml.in.h:73
352 msgid "Belarusian"
353 msgstr "беларуска"
354
355 #: ../rules/base.xml.in.h:74
356 msgid "Belarusian (Latin)"
357 msgstr "беларуска — латиница"
358
359 #: ../rules/base.xml.in.h:75
360 msgid "Belarusian (legacy)"
361 msgstr "беларуска — остаряла"
362
363 #: ../rules/base.xml.in.h:76
364 msgid "Belgian"
365 msgstr "белгийска"
366
367 #: ../rules/base.xml.in.h:77
368 msgid "Belgian (ISO alternate)"
369 msgstr "белгийска — алтернативна по ISO"
370
371 #: ../rules/base.xml.in.h:78
372 msgid "Belgian (Sun dead keys)"
373 msgstr "белгийска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
374
375 #: ../rules/base.xml.in.h:79
376 msgid "Belgian (Wang model 724 azerty)"
377 msgstr "белгийска — Wang, модел 724, azerty"
378
379 #: ../rules/base.xml.in.h:80
380 msgid "Belgian (alternative)"
381 msgstr "белгийска — алтернативна"
382
383 #: ../rules/base.xml.in.h:81
384 msgid "Belgian (alternative, Sun dead keys)"
385 msgstr "белгийска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
386
387 #: ../rules/base.xml.in.h:82
388 msgid "Belgian (alternative, latin-9 only)"
389 msgstr "белгийска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
390
391 #: ../rules/base.xml.in.h:83
392 msgid "Belgian (eliminate dead keys)"
393 msgstr "белгийска — без „мъртви“ клавиши"
394
395 #: ../rules/base.xml.in.h:84
396 msgid "BenQ X-Touch"
397 msgstr "BenQ X-Touch"
398
399 #: ../rules/base.xml.in.h:85
400 msgid "BenQ X-Touch 730"
401 msgstr "BenQ X-Touch 730"
402
403 #: ../rules/base.xml.in.h:86
404 msgid "BenQ X-Touch 800"
405 msgstr "BenQ X-Touch 800"
406
407 #: ../rules/base.xml.in.h:87
408 msgid "Bengali"
409 msgstr "бенгалска"
410
411 #: ../rules/base.xml.in.h:88
412 msgid "Bengali (India)"
413 msgstr "бенгалска — индийска"
414
415 #: ../rules/base.xml.in.h:89
416 msgid "Bengali (India, Baishakhi Inscript)"
417 msgstr "бенгалска — индийска, байшаки, инскрипт"
418
419 #: ../rules/base.xml.in.h:90
420 msgid "Bengali (India, Baishakhi)"
421 msgstr "бенгалска — индийска, байшаки"
422
423 #: ../rules/base.xml.in.h:91
424 msgid "Bengali (India, Bornona)"
425 msgstr "бенгалска — индийска, борона"
426
427 #: ../rules/base.xml.in.h:92
428 msgid "Bengali (India, Probhat)"
429 msgstr "бенгалска — индийска, пробхат"
430
431 #: ../rules/base.xml.in.h:93
432 msgid "Bengali (India, Uni Gitanjali)"
433 msgstr "бенгалска — индийска, уни гитанжали"
434
435 #: ../rules/base.xml.in.h:94
436 msgid "Bengali (Probhat)"
437 msgstr "бенгалска — пробхат"
438
439 #: ../rules/base.xml.in.h:95
440 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative phonetic)"
441 msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах, алтернативна"
442
443 #: ../rules/base.xml.in.h:96
444 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh alternative)"
445 msgstr "берберска — мароканска, за тифинах, алтернативна"
446
447 #: ../rules/base.xml.in.h:97
448 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended phonetic)"
449 msgstr "берберска — мароканска, разширена фонетична за тифинах"
450
451 #: ../rules/base.xml.in.h:98
452 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh extended)"
453 msgstr "берберска — мароканска, разширена за тифинах"
454
455 #: ../rules/base.xml.in.h:99
456 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh phonetic)"
457 msgstr "берберска — мароканска, фонетична за тифинах"
458
459 #: ../rules/base.xml.in.h:100
460 msgid "Berber (Morocco, Tifinagh)"
461 msgstr "берберска — мароканска, за тифинах"
462
463 #: ../rules/base.xml.in.h:101
464 msgid "Bosnian"
465 msgstr "босненска"
466
467 #: ../rules/base.xml.in.h:102
468 msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian digraphs)"
469 msgstr "босненска — американска с босненски диграфи"
470
471 #: ../rules/base.xml.in.h:103
472 msgid "Bosnian (US keyboard with Bosnian letters)"
473 msgstr "босненска — американска с босненски букви"
474
475 #: ../rules/base.xml.in.h:104
476 msgid "Bosnian (use Bosnian digraphs)"
477 msgstr "босненска — с босненски диграфи"
478
479 #: ../rules/base.xml.in.h:105
480 msgid "Bosnian (use guillemets for quotes)"
481 msgstr "босненска — с „«»“"
482
483 #: ../rules/base.xml.in.h:106
484 msgid "Both Alt keys together"
485 msgstr "Двата Alt-а заедно"
486
487 #: ../rules/base.xml.in.h:107
488 msgid "Both Ctrl keys together"
489 msgstr "Двата Ctrl-а заедно"
490
491 #: ../rules/base.xml.in.h:108
492 msgid "Both Shift keys together"
493 msgstr "Двата Shift-а заедно"
494
495 #: ../rules/base.xml.in.h:109
496 msgid "Both Shift-Keys together activate Caps Lock, one Shift-Key deactivates"
497 msgstr "Двата Shift-а заедно включват Caps Lock, самостоятелен Shift го изключва"
498
499 #: ../rules/base.xml.in.h:110
500 msgid "Both Shift-Keys together toggle Caps Lock"
501 msgstr "Двата Shift-а заедно превключват Caps Lock"
502
503 #: ../rules/base.xml.in.h:111
504 msgid "Both Shift-Keys together toggle ShiftLock"
505 msgstr "Двата Shift-а заедно превключват ShiftLock"
506
507 #: ../rules/base.xml.in.h:112
508 msgid "Braille"
509 msgstr "брайл"
510
511 #: ../rules/base.xml.in.h:113
512 msgid "Braille (left hand)"
513 msgstr "брайл за левичари"
514
515 #: ../rules/base.xml.in.h:114
516 msgid "Braille (right hand)"
517 msgstr "брайл за десничари"
518
519 #: ../rules/base.xml.in.h:115
520 msgid "Brother Internet Keyboard"
521 msgstr "Brother Internet Keyboard — за Интернет"
522
523 #: ../rules/base.xml.in.h:116
524 msgid "Bulgarian"
525 msgstr "българска"
526
527 #: ../rules/base.xml.in.h:117
528 msgid "Bulgarian (new phonetic)"
529 msgstr "българска — нова фонетична"
530
531 #: ../rules/base.xml.in.h:118
532 msgid "Bulgarian (traditional phonetic)"
533 msgstr "българска — традиционна фонетична"
534
535 #: ../rules/base.xml.in.h:119
536 msgid "Burmese"
537 msgstr "бурманска"
538
539 #: ../rules/base.xml.in.h:120
540 msgid "Cameroon Multilingual (Dvorak)"
541 msgstr "камерунска — многоезична, Дворак"
542
543 #: ../rules/base.xml.in.h:121
544 msgid "Cameroon Multilingual (azerty)"
545 msgstr "камерунска — многоезична, azerty"
546
547 #: ../rules/base.xml.in.h:122
548 msgid "Cameroon Multilingual (qwerty)"
549 msgstr "камерунска — многоезична, qwerty"
550
551 #: ../rules/base.xml.in.h:123
552 msgid "Canadian Multilingual"
553 msgstr "канадска — многоезична"
554
555 #: ../rules/base.xml.in.h:124
556 msgid "Canadian Multilingual (first part)"
557 msgstr "канадска — многоезична, първа част"
558
559 #: ../rules/base.xml.in.h:125
560 msgid "Canadian Multilingual (second part)"
561 msgstr "канадска — многоезична, втора част"
562
563 #: ../rules/base.xml.in.h:126
564 msgid "Caps Lock"
565 msgstr "Caps Lock"
566
567 #: ../rules/base.xml.in.h:127
568 msgid "Caps Lock (to first layout), Shift+Caps Lock (to last layout)"
569 msgstr "Caps Lock (към първата подредба), Shift+Caps Lock (към последната)"
570
571 #: ../rules/base.xml.in.h:128
572 msgid "Caps Lock (while pressed), Alt+Caps Lock does the original capslock action"
573 msgstr "Caps Lock (докато е натиснат), Alt+Caps Lock замества Caps Lock"
574
575 #: ../rules/base.xml.in.h:129
576 msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" Caps Lock"
577 msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift временно отменя Caps Lock"
578
579 #: ../rules/base.xml.in.h:130
580 msgid "Caps Lock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect Caps Lock"
581 msgstr "Caps Lock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на Caps Lock"
582
583 #: ../rules/base.xml.in.h:131
584 msgid "Caps Lock as Ctrl"
585 msgstr "Caps Lock е Ctrl"
586
587 #: ../rules/base.xml.in.h:132
588 msgid "Caps Lock chooses 3rd level, acts as onetime lock when pressed together with another 3rd-level-chooser"
589 msgstr "Caps Lock избира третото ниво и еднократно го заключва заедно с друг клавиш за трето ниво"
590
591 #: ../rules/base.xml.in.h:133
592 msgid "Caps Lock is disabled"
593 msgstr "Caps Lock е изключен"
594
595 #: ../rules/base.xml.in.h:134
596 msgid "Caps Lock key behavior"
597 msgstr "Поведение на Caps Lock"
598
599 #: ../rules/base.xml.in.h:135
600 msgid "Caps Lock toggles Shift so all keys are affected"
601 msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
602
603 #: ../rules/base.xml.in.h:136
604 msgid "Caps Lock toggles normal capitalization of alphabetic characters"
605 msgstr "Caps Lock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
606
607 #: ../rules/base.xml.in.h:137
608 msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" Caps Lock"
609 msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя Caps Lock"
610
611 #: ../rules/base.xml.in.h:138
612 msgid "Caps Lock uses internal capitalization. Shift doesn't affect Caps Lock"
613 msgstr "Caps Lock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на Caps Lock"
614
615 #: ../rules/base.xml.in.h:139
616 msgid "Catalan"
617 msgstr "каталунска"
618
619 #: ../rules/base.xml.in.h:140
620 msgid "Catalan (Spain, with middle-dot L)"
621 msgstr "каталунска — испанска с „Ŀ“"
622
623 #: ../rules/base.xml.in.h:141
624 msgid "Cherokee"
625 msgstr "черокска"
626
627 #: ../rules/base.xml.in.h:142
628 msgid "Cherry B.UNLIMITED"
629 msgstr "Cherry B.UNLIMITED"
630
631 #: ../rules/base.xml.in.h:143
632 msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd"
633 msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd"
634
635 #: ../rules/base.xml.in.h:144
636 msgid "Cherry Blue Line CyBo@rd (alternate option)"
637 msgstr "Cherry Blue Line CyBo@rd — алтернативен вариант"
638
639 #: ../rules/base.xml.in.h:145
640 msgid "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
641 msgstr "Cherry CyBo@rd USB-Hub"
642
643 #: ../rules/base.xml.in.h:146
644 msgid "Cherry CyMotion Expert"
645 msgstr "Cherry CyMotion Expert"
646
647 #: ../rules/base.xml.in.h:147
648 msgid "Cherry CyMotion Master Linux"
649 msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
650
651 #: ../rules/base.xml.in.h:148
652 msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
653 msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
654
655 #: ../rules/base.xml.in.h:149
656 msgid "Chicony Internet Keyboard"
657 msgstr "Chicony Internet Keyboard — за Интернет"
658
659 #: ../rules/base.xml.in.h:150
660 msgid "Chicony KB-9885"
661 msgstr "Chicony KB-9885"
662
663 #: ../rules/base.xml.in.h:151
664 msgid "Chicony KU-0108"
665 msgstr "Chicony KU-0108"
666
667 #: ../rules/base.xml.in.h:152
668 msgid "Chicony KU-0420"
669 msgstr "Chicony KU-0420"
670
671 #: ../rules/base.xml.in.h:153
672 msgid "Chinese"
673 msgstr "китайска"
674
675 #: ../rules/base.xml.in.h:154
676 msgid "Chuvash"
677 msgstr "чувашка"
678
679 #: ../rules/base.xml.in.h:155
680 msgid "Chuvash (Latin)"
681 msgstr "чувашка — латиница"
682
683 #: ../rules/base.xml.in.h:156
684 msgid "Classmate PC"
685 msgstr "Classmate PC"
686
687 #: ../rules/base.xml.in.h:157
688 msgid "CloGaelach"
689 msgstr "келтска латиница"
690
691 #: ../rules/base.xml.in.h:158
692 msgid "Compaq Easy Access Keyboard"
693 msgstr "Compaq Easy Access Keyboard — за лесен достъп"
694
695 #: ../rules/base.xml.in.h:159
696 msgid "Compaq Internet Keyboard (13 keys)"
697 msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 13 допълнителни клавиша"
698
699 #: ../rules/base.xml.in.h:160
700 msgid "Compaq Internet Keyboard (18 keys)"
701 msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 18 допълнителни клавиша"
702
703 #: ../rules/base.xml.in.h:161
704 msgid "Compaq Internet Keyboard (7 keys)"
705 msgstr "Compaq Internet Keyboard — за Интернет, 7 допълнителни клавиша"
706
707 #: ../rules/base.xml.in.h:162
708 msgid "Compaq iPaq Keyboard"
709 msgstr "Compaq iPaq Keyboard"
710
711 #: ../rules/base.xml.in.h:163
712 msgid "Compose key position"
713 msgstr "Положение на Compose"
714
715 #: ../rules/base.xml.in.h:164
716 msgid "Control + Alt + Backspace"
717 msgstr "Control+Alt+Backspace"
718
719 #: ../rules/base.xml.in.h:165
720 msgid "Control is mapped to Alt keys, Alt is mapped to Win keys"
721 msgstr "И двата Alt-а са Control, Win е Alt"
722
723 #: ../rules/base.xml.in.h:166
724 msgid "Control is mapped to Win keys (and the usual Ctrl keys)"
725 msgstr "И двата Win-а са Control (както и клавишите Ctrl)"
726
727 #: ../rules/base.xml.in.h:167
728 msgid "Creative Desktop Wireless 7000"
729 msgstr "Creative Desktop Wireless 7000 — безжична"
730
731 #: ../rules/base.xml.in.h:168
732 msgid "Crimean Tatar (Turkish Alt-Q)"
733 msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
734
735 #: ../rules/base.xml.in.h:169
736 msgid "Crimean Tatar (Turkish F)"
737 msgstr "кримски татарски — турска, „F“ горе-вляво"
738
739 #: ../rules/base.xml.in.h:170
740 msgid "Crimean Tatar (Turkish Q)"
741 msgstr "кримски татарски — турска, „Q“ горе-вляво"
742
743 #: ../rules/base.xml.in.h:171
744 msgid "Croatian"
745 msgstr "хърватска"
746
747 #: ../rules/base.xml.in.h:172
748 msgid "Croatian (US keyboard with Croatian digraphs)"
749 msgstr "хърватска — американска с хърватски диграфи"
750
751 #: ../rules/base.xml.in.h:173
752 msgid "Croatian (US keyboard with Croatian letters)"
753 msgstr "хърватска — американска с хърватски букви"
754
755 #: ../rules/base.xml.in.h:174
756 msgid "Croatian (use Croatian digraphs)"
757 msgstr "хърватска — с хърватски диграфи"
758
759 #: ../rules/base.xml.in.h:175
760 msgid "Croatian (use guillemets for quotes)"
761 msgstr "хърватска — с „«»“"
762
763 #: ../rules/base.xml.in.h:176
764 msgid "Ctrl key position"
765 msgstr "Положение на Ctrl"
766
767 #: ../rules/base.xml.in.h:177
768 msgid "Ctrl+Shift"
769 msgstr "Ctrl+Shift"
770
771 #: ../rules/base.xml.in.h:178
772 msgid "Czech"
773 msgstr "чешка"
774
775 #: ../rules/base.xml.in.h:179
776 msgid "Czech (UCW layout, accented letters only)"
777 msgstr "чешка — UCW, само букви с надредни знаци"
778
779 #: ../rules/base.xml.in.h:180
780 msgid "Czech (US Dvorak with CZ UCW support)"
781 msgstr "чешка — американски Дворак с поддръжка на UCW"
782
783 #: ../rules/base.xml.in.h:181
784 msgid "Czech (qwerty)"
785 msgstr "чешка — qwerty"
786
787 #: ../rules/base.xml.in.h:182
788 msgid "Czech (qwerty, extended Backslash)"
789 msgstr "чешка — qwerty с „\\“"
790
791 #: ../rules/base.xml.in.h:183
792 msgid "Czech (with &lt;\\|&gt; key)"
793 msgstr "чешка — с „\\|“"
794
795 #: ../rules/base.xml.in.h:184
796 msgid "DTK2000"
797 msgstr "DTK2000"
798
799 #: ../rules/base.xml.in.h:185
800 msgid "Danish"
801 msgstr "датска"
802
803 #: ../rules/base.xml.in.h:186
804 msgid "Danish (Dvorak)"
805 msgstr "датска — Дворак"
806
807 #: ../rules/base.xml.in.h:187
808 msgid "Danish (Macintosh)"
809 msgstr "датска — за Макинтош"
810
811 #: ../rules/base.xml.in.h:188
812 msgid "Danish (Macintosh, eliminate dead keys)"
813 msgstr "датска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
814
815 #: ../rules/base.xml.in.h:189
816 msgid "Danish (eliminate dead keys)"
817 msgstr "датска — без „мъртви“ клавиши"
818
819 #: ../rules/base.xml.in.h:190
820 msgid "Default numeric keypad keys"
821 msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
822
823 #: ../rules/base.xml.in.h:191
824 msgid "Dell"
825 msgstr "Dell"
826
827 #: ../rules/base.xml.in.h:192
828 msgid "Dell 101-key PC"
829 msgstr "Клавиатура на Dell със 101 клавиша за PC"
830
831 #: ../rules/base.xml.in.h:193
832 msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
833 msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx — за мобилен компютър"
834
835 #: ../rules/base.xml.in.h:194
836 msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
837 msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series — за мобилен компютър"
838
839 #: ../rules/base.xml.in.h:195
840 msgid "Dell Latitude series laptop"
841 msgstr "За преносим компютър Dell Latitude"
842
843 #: ../rules/base.xml.in.h:196
844 msgid "Dell Precision M65"
845 msgstr "Dell Precision M65"
846
847 #: ../rules/base.xml.in.h:197
848 msgid "Dell SK-8125"
849 msgstr "Dell SK-8125"
850
851 #: ../rules/base.xml.in.h:198
852 msgid "Dell SK-8135"
853 msgstr "Dell SK-8135"
854
855 #: ../rules/base.xml.in.h:199
856 msgid "Dell USB Multimedia Keyboard"
857 msgstr "Dell USB Multimedia Keybard — за мултимедия"
858
859 #: ../rules/base.xml.in.h:200
860 msgid "Dexxa Wireless Desktop Keyboard"
861 msgstr "Dexxa Wireless Desktop Keyboard — безжична"
862
863 #: ../rules/base.xml.in.h:201
864 msgid "Dhivehi"
865 msgstr "дивеи"
866
867 #: ../rules/base.xml.in.h:202
868 msgid "Diamond 9801 / 9802 series"
869 msgstr "Diamond 9801/9802 series"
870
871 #: ../rules/base.xml.in.h:203
872 msgid "Dutch"
873 msgstr "холандска"
874
875 #: ../rules/base.xml.in.h:204
876 msgid "Dutch (Macintosh)"
877 msgstr "холандска — за Макинтош"
878
879 #: ../rules/base.xml.in.h:205
880 msgid "Dutch (Sun dead keys)"
881 msgstr "холандска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
882
883 #: ../rules/base.xml.in.h:206
884 msgid "Dutch (standard)"
885 msgstr "холандска — стандартна"
886
887 #: ../rules/base.xml.in.h:207
888 msgid "Dzongkha"
889 msgstr "дзонка"
890
891 #: ../rules/base.xml.in.h:208
892 msgid "Enable extra typographic characters"
893 msgstr "Допълнителни типографски знаци"
894
895 #: ../rules/base.xml.in.h:209
896 msgid "English (Cameroon)"
897 msgstr "английска — камерунска"
898
899 #: ../rules/base.xml.in.h:210
900 msgid "English (Canada)"
901 msgstr "английска — канадска"
902
903 #: ../rules/base.xml.in.h:211
904 msgid "English (Colemak)"
905 msgstr "английска — Коулмак"
906
907 # FIXME алтернативна да е след международна
908 #: ../rules/base.xml.in.h:212
909 msgid "English (Dvorak alternative international no dead keys)"
910 msgstr "английска — Дворак, международна, алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
911
912 #: ../rules/base.xml.in.h:213
913 msgid "English (Dvorak international with dead keys)"
914 msgstr "английска — Дворак, международна, с „мъртви“ клавиши"
915
916 #: ../rules/base.xml.in.h:214
917 msgid "English (Dvorak)"
918 msgstr "английска — Дворак"
919
920 #: ../rules/base.xml.in.h:215
921 msgid "English (Ghana)"
922 msgstr "английска — ганайска"
923
924 #: ../rules/base.xml.in.h:216
925 msgid "English (Ghana, GILLBT)"
926 msgstr "английска — ганайска, GILLBT"
927
928 #: ../rules/base.xml.in.h:217
929 msgid "English (Ghana, multilingual)"
930 msgstr "английска — ганайска, международна"
931
932 #: ../rules/base.xml.in.h:218
933 msgid "English (India, with RupeeSign)"
934 msgstr "английска — индийска, с „₨“"
935
936 #: ../rules/base.xml.in.h:219
937 msgid "English (Macintosh)"
938 msgstr "английска — за Макинтош"
939
940 #: ../rules/base.xml.in.h:220
941 msgid "English (Mali, US Macintosh)"
942 msgstr "английска — малийска, американска за Макинтош"
943
944 #: ../rules/base.xml.in.h:221
945 msgid "English (Mali, US international)"
946 msgstr "английска — малийска, американска международна"
947
948 #: ../rules/base.xml.in.h:222
949 msgid "English (Nigeria)"
950 msgstr "английска — нигерийска"
951
952 #: ../rules/base.xml.in.h:223
953 msgid "English (South Africa)"
954 msgstr "английска — южноафриканска"
955
956 #: ../rules/base.xml.in.h:224
957 msgid "English (UK)"
958 msgstr "английска — великобританска"
959
960 #: ../rules/base.xml.in.h:225
961 msgid "English (UK, Colemak)"
962 msgstr "английска — великобританска, Коулмак"
963
964 #: ../rules/base.xml.in.h:226
965 msgid "English (UK, Dvorak with UK punctuation)"
966 msgstr "английска — великобританска, с пунктуация на Обединеното кралство, Дворак"
967
968 #: ../rules/base.xml.in.h:227
969 msgid "English (UK, Dvorak)"
970 msgstr "английска — великобританска, Дворак"
971
972 #: ../rules/base.xml.in.h:228
973 msgid "English (UK, Macintosh international)"
974 msgstr "английска  — великобританска, за Макинтош, международна"
975
976 #: ../rules/base.xml.in.h:229
977 msgid "English (UK, Macintosh)"
978 msgstr "английска — великобританска, за Макинтош"
979
980 #: ../rules/base.xml.in.h:230
981 msgid "English (UK, extended WinKeys)"
982 msgstr "английска  — великобританска, разширена, с клавиши на Windows"
983
984 #: ../rules/base.xml.in.h:231
985 msgid "English (UK, international with dead keys)"
986 msgstr "английска  — великобританска, международна, с „мъртви“ клавиши"
987
988 #: ../rules/base.xml.in.h:232 ../rules/base.extras.xml.in.h:8
989 msgid "English (US)"
990 msgstr "английска — американска"
991
992 #: ../rules/base.xml.in.h:233
993 msgid "English (US, alternative international)"
994 msgstr "английска — американска, международна, алтернативна"
995
996 #: ../rules/base.xml.in.h:234
997 msgid "English (US, international with dead keys)"
998 msgstr "английска — американска, международна, с „мъртви“ клавиши"
999
1000 #: ../rules/base.xml.in.h:235
1001 msgid "English (US, with euro on 5)"
1002 msgstr "английска — американска, c „€“ при 5"
1003
1004 #: ../rules/base.xml.in.h:236
1005 msgid "English (classic Dvorak)"
1006 msgstr "английска — класически Дворак"
1007
1008 #: ../rules/base.xml.in.h:237
1009 msgid "English (international AltGr dead keys)"
1010 msgstr "английска — международна, с „мъртви“ клавиши чрез AltGr"
1011
1012 #: ../rules/base.xml.in.h:238
1013 msgid "English (layout toggle on multiply/divide key)"
1014 msgstr "английска — смяна на подредбата при натискане на „*“ и „/“"
1015
1016 #: ../rules/base.xml.in.h:239
1017 msgid "English (left handed Dvorak)"
1018 msgstr "английска — Дворак за левичари"
1019
1020 #: ../rules/base.xml.in.h:240
1021 msgid "English (programmer Dvorak)"
1022 msgstr "английска — Дворак за програмисти"
1023
1024 #: ../rules/base.xml.in.h:241
1025 msgid "English (right handed Dvorak)"
1026 msgstr "английска — Дворак за десничари"
1027
1028 #: ../rules/base.xml.in.h:242
1029 msgid "Ennyah DKB-1008"
1030 msgstr "Ennyah DKB-1008"
1031
1032 #: ../rules/base.xml.in.h:243
1033 msgid "Enter on keypad"
1034 msgstr "Enter на цифровата клавиатура"
1035
1036 #: ../rules/base.xml.in.h:244
1037 msgid "Esperanto"
1038 msgstr "есперантска"
1039
1040 #: ../rules/base.xml.in.h:245
1041 msgid "Esperanto (Portugal, Nativo)"
1042 msgstr "есперантска — португалска, нативна"
1043
1044 #: ../rules/base.xml.in.h:246
1045 msgid "Esperanto (displaced semicolon and quote, obsolete)"
1046 msgstr "есперантска — разменени „;“ и „\"“, остаряла"
1047
1048 #: ../rules/base.xml.in.h:247
1049 msgid "Estonian"
1050 msgstr "естонска"
1051
1052 #: ../rules/base.xml.in.h:248
1053 msgid "Estonian (Dvorak)"
1054 msgstr "естонска — Дворак"
1055
1056 #: ../rules/base.xml.in.h:249
1057 msgid "Estonian (US keyboard with Estonian letters)"
1058 msgstr "естонска — американска с естонски букви"
1059
1060 #: ../rules/base.xml.in.h:250
1061 msgid "Estonian (eliminate dead keys)"
1062 msgstr "естонска — без „мъртви“ клавиши"
1063
1064 #: ../rules/base.xml.in.h:251
1065 msgid "Euro on 2"
1066 msgstr "„€“ при „2“"
1067
1068 #: ../rules/base.xml.in.h:252
1069 msgid "Euro on 4"
1070 msgstr "„€“ при „4“"
1071
1072 #: ../rules/base.xml.in.h:253
1073 msgid "Euro on 5"
1074 msgstr "„€“ при „5“"
1075
1076 #: ../rules/base.xml.in.h:254
1077 msgid "Euro on E"
1078 msgstr "„€“ при „E“"
1079
1080 #: ../rules/base.xml.in.h:255
1081 msgid "Everex STEPnote"
1082 msgstr "Everex STEPnote"
1083
1084 #: ../rules/base.xml.in.h:256
1085 msgid "Ewe"
1086 msgstr "еве"
1087
1088 #: ../rules/base.xml.in.h:257
1089 msgid "FL90"
1090 msgstr "FL90"
1091
1092 #: ../rules/base.xml.in.h:258
1093 msgid "Faroese"
1094 msgstr "фарьорска"
1095
1096 #: ../rules/base.xml.in.h:259
1097 msgid "Faroese (eliminate dead keys)"
1098 msgstr "фарьорска — без „мъртви“ клавиши"
1099
1100 #: ../rules/base.xml.in.h:260
1101 msgid "Filipino"
1102 msgstr "филипинска"
1103
1104 #: ../rules/base.xml.in.h:261
1105 msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Baybayin)"
1106 msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за байбаин"
1107
1108 #: ../rules/base.xml.in.h:262
1109 msgid "Filipino (Capewell-Dvorak Latin)"
1110 msgstr "филипинска — Дворак на Кейпуел за латиница"
1111
1112 #: ../rules/base.xml.in.h:263
1113 msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Baybayin)"
1114 msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за байбаин"
1115
1116 #: ../rules/base.xml.in.h:264
1117 msgid "Filipino (Capewell-QWERF 2006 Latin)"
1118 msgstr "филипинска — QWERF 2006 на Кейпуел за латиница"
1119
1120 #: ../rules/base.xml.in.h:265
1121 msgid "Filipino (Colemak Baybayin)"
1122 msgstr "филипинска — Коулмак за байбаин"
1123
1124 #: ../rules/base.xml.in.h:266
1125 msgid "Filipino (Colemak Latin)"
1126 msgstr "филипинска — Коулмак за латиница"
1127
1128 #: ../rules/base.xml.in.h:267
1129 msgid "Filipino (Dvorak Baybayin)"
1130 msgstr "филипинска — Дворак за байбаин"
1131
1132 #: ../rules/base.xml.in.h:268
1133 msgid "Filipino (Dvorak Latin)"
1134 msgstr "филипинска — Дворак за латиница"
1135
1136 #: ../rules/base.xml.in.h:269
1137 msgid "Filipino (QWERTY Baybayin)"
1138 msgstr "филипинска — QWERTY за байбаин"
1139
1140 #: ../rules/base.xml.in.h:270
1141 msgid "Finnish"
1142 msgstr "финландска"
1143
1144 #: ../rules/base.xml.in.h:271
1145 msgid "Finnish (Macintosh)"
1146 msgstr "финландска — за Макинтош"
1147
1148 #: ../rules/base.xml.in.h:272
1149 msgid "Finnish (classic)"
1150 msgstr "финландска — класическа"
1151
1152 #: ../rules/base.xml.in.h:273
1153 msgid "Finnish (classic, eliminate dead keys)"
1154 msgstr "финландска — класическа, без „мъртви“ клавиши"
1155
1156 #. This assumes the KP_ abstract symbols are actually useful for some apps
1157 #. The description needs to be rewritten
1158 #: ../rules/base.xml.in.h:276
1159 msgid "Four-level key with abstract separators"
1160 msgstr "Клавиш на четири нива с абстрактни разделители"
1161
1162 #: ../rules/base.xml.in.h:277
1163 msgid "Four-level key with comma"
1164 msgstr "Клавиш на четири нива с десетична запетая"
1165
1166 #: ../rules/base.xml.in.h:278
1167 msgid "Four-level key with dot"
1168 msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка"
1169
1170 #: ../rules/base.xml.in.h:279
1171 msgid "Four-level key with dot, latin-9 restriction"
1172 msgstr "Клавиш на четири нива с десетична точка, само латиница по ISO-8859-9"
1173
1174 #: ../rules/base.xml.in.h:280
1175 msgid "Four-level key with momayyez"
1176 msgstr "Клавиш на четири нива с арабска десетична запетая"
1177
1178 #: ../rules/base.xml.in.h:281
1179 msgid "French"
1180 msgstr "френска"
1181
1182 #: ../rules/base.xml.in.h:282
1183 msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way)"
1184 msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична"
1185
1186 #: ../rules/base.xml.in.h:283
1187 msgid "French (Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only)"
1188 msgstr "френска — Дворак, bépo, ергономична, само латиница по ISO 8859-9"
1189
1190 #: ../rules/base.xml.in.h:284
1191 msgid "French (Breton)"
1192 msgstr "френска — бретонска"
1193
1194 #: ../rules/base.xml.in.h:285
1195 msgid "French (Cameroon)"
1196 msgstr "френска — камерунска"
1197
1198 #: ../rules/base.xml.in.h:286 ../rules/base.extras.xml.in.h:11
1199 msgid "French (Canada)"
1200 msgstr "френска — канадска"
1201
1202 #: ../rules/base.xml.in.h:287
1203 msgid "French (Canada, Dvorak)"
1204 msgstr "френска — канадска, Дворак"
1205
1206 #: ../rules/base.xml.in.h:288
1207 msgid "French (Canada, legacy)"
1208 msgstr "френска — канадска, остаряла"
1209
1210 #: ../rules/base.xml.in.h:289
1211 msgid "French (Democratic Republic of the Congo)"
1212 msgstr "френска — конгоанска"
1213
1214 #: ../rules/base.xml.in.h:290
1215 msgid "French (Dvorak)"
1216 msgstr "френска — Дворак"
1217
1218 #: ../rules/base.xml.in.h:291
1219 msgid "French (Guinea)"
1220 msgstr "френска — гвинейска"
1221
1222 #: ../rules/base.xml.in.h:292
1223 msgid "French (Macintosh)"
1224 msgstr "френска — за Макинтош"
1225
1226 #: ../rules/base.xml.in.h:293
1227 msgid "French (Mali, alternative)"
1228 msgstr "френска — малийска, алтернативна"
1229
1230 #: ../rules/base.xml.in.h:294
1231 msgid "French (Morocco)"
1232 msgstr "френска — мароканска"
1233
1234 #: ../rules/base.xml.in.h:295
1235 msgid "French (Sun dead keys)"
1236 msgstr "френска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1237
1238 #: ../rules/base.xml.in.h:296
1239 msgid "French (Switzerland)"
1240 msgstr "френска — швейцарска"
1241
1242 #: ../rules/base.xml.in.h:297
1243 msgid "French (Switzerland, Macintosh)"
1244 msgstr "френска — швейцарска, за Макинтош"
1245
1246 #: ../rules/base.xml.in.h:298
1247 msgid "French (Switzerland, Sun dead keys)"
1248 msgstr "френска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1249
1250 #: ../rules/base.xml.in.h:299
1251 msgid "French (Switzerland, eliminate dead keys)"
1252 msgstr "френска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1253
1254 #: ../rules/base.xml.in.h:300
1255 msgid "French (alternative)"
1256 msgstr "френска — алтернативна"
1257
1258 #: ../rules/base.xml.in.h:301
1259 msgid "French (alternative, Sun dead keys)"
1260 msgstr "френска — алтернативна, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1261
1262 #: ../rules/base.xml.in.h:302
1263 msgid "French (alternative, eliminate dead keys)"
1264 msgstr "френска — алтернативна, без „мъртви“ клавиши"
1265
1266 #: ../rules/base.xml.in.h:303
1267 msgid "French (alternative, latin-9 only)"
1268 msgstr "френска — алтернативна, само латиница по ISO 8859-9"
1269
1270 #: ../rules/base.xml.in.h:304
1271 msgid "French (eliminate dead keys)"
1272 msgstr "френска — без „мъртви“ клавиши"
1273
1274 #: ../rules/base.xml.in.h:305
1275 msgid "French (legacy, alternative)"
1276 msgstr "френска — алтернативна, остаряла"
1277
1278 #: ../rules/base.xml.in.h:306
1279 msgid "French (legacy, alternative, Sun dead keys)"
1280 msgstr "френска — алтернативна, остаряла, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1281
1282 #: ../rules/base.xml.in.h:307
1283 msgid "French (legacy, alternative, eliminate dead keys)"
1284 msgstr "френска — алтернативна, остаряла, без „мъртви“ клавиши"
1285
1286 #: ../rules/base.xml.in.h:308
1287 msgid "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop"
1288 msgstr "Fujitsu-Siemens Computers AMILO laptop — за мобилен компютър"
1289
1290 #: ../rules/base.xml.in.h:309
1291 msgid "Fula"
1292 msgstr "фула"
1293
1294 #: ../rules/base.xml.in.h:310
1295 msgid "Ga"
1296 msgstr "га"
1297
1298 #: ../rules/base.xml.in.h:311
1299 msgid "Generic 101-key PC"
1300 msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 101 клавиша"
1301
1302 #: ../rules/base.xml.in.h:312
1303 msgid "Generic 102-key (Intl) PC"
1304 msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 102 клавиша — международна"
1305
1306 #: ../rules/base.xml.in.h:313
1307 msgid "Generic 104-key PC"
1308 msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 104 клавиша"
1309
1310 #: ../rules/base.xml.in.h:314
1311 msgid "Generic 105-key (Intl) PC"
1312 msgstr "Стандартна клавиатура за PC със 105 клавиша — международна"
1313
1314 #: ../rules/base.xml.in.h:315
1315 msgid "Genius Comfy KB-12e"
1316 msgstr "Genius Comfy KB-12e"
1317
1318 #: ../rules/base.xml.in.h:316
1319 msgid "Genius Comfy KB-16M / Genius MM Keyboard KWD-910"
1320 msgstr "Genius Comfy KB-16M/Genius MM Keyboard KWD-910"
1321
1322 #: ../rules/base.xml.in.h:317
1323 msgid "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1324 msgstr "Genius Comfy KB-21e-Scroll"
1325
1326 #: ../rules/base.xml.in.h:318
1327 msgid "Genius KB-19e NB"
1328 msgstr "Genius KB-19e NB"
1329
1330 #: ../rules/base.xml.in.h:319
1331 msgid "Genius KKB-2050HS"
1332 msgstr "Genius KKB-2050HS"
1333
1334 #: ../rules/base.xml.in.h:320
1335 msgid "Georgian"
1336 msgstr "грузинска"
1337
1338 #: ../rules/base.xml.in.h:321
1339 msgid "Georgian (France, AZERTY Tskapo)"
1340 msgstr "грузинска — azerty на Цкапо"
1341
1342 #: ../rules/base.xml.in.h:322
1343 msgid "Georgian (Italy)"
1344 msgstr "грузинска — италианска"
1345
1346 #: ../rules/base.xml.in.h:323
1347 msgid "Georgian (MESS)"
1348 msgstr "грузинска — MESS"
1349
1350 #: ../rules/base.xml.in.h:324
1351 msgid "Georgian (ergonomic)"
1352 msgstr "грузинска — ергономична"
1353
1354 #: ../rules/base.xml.in.h:325 ../rules/base.extras.xml.in.h:12
1355 msgid "German"
1356 msgstr "немска"
1357
1358 #: ../rules/base.xml.in.h:326
1359 msgid "German (Austria)"
1360 msgstr "немска — австрийска"
1361
1362 #: ../rules/base.xml.in.h:327
1363 msgid "German (Austria, Macintosh)"
1364 msgstr "немска — австрийска, за Макинтош"
1365
1366 #: ../rules/base.xml.in.h:328
1367 msgid "German (Austria, Sun dead keys)"
1368 msgstr "немска — австрийска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1369
1370 #: ../rules/base.xml.in.h:329
1371 msgid "German (Austria, eliminate dead keys)"
1372 msgstr "немска, австрийска, без „мъртви“ клавиши"
1373
1374 #: ../rules/base.xml.in.h:330
1375 msgid "German (Dvorak)"
1376 msgstr "немска — Дворак"
1377
1378 #: ../rules/base.xml.in.h:331
1379 msgid "German (Macintosh)"
1380 msgstr "немска — за Макинтош"
1381
1382 #: ../rules/base.xml.in.h:332
1383 msgid "German (Macintosh, eliminate dead keys)"
1384 msgstr "немска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
1385
1386 #: ../rules/base.xml.in.h:333
1387 msgid "German (Neo 2)"
1388 msgstr "немска — Neo 2, добавени гръцки букви"
1389
1390 #: ../rules/base.xml.in.h:334
1391 msgid "German (Sun dead keys)"
1392 msgstr "немска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1393
1394 #: ../rules/base.xml.in.h:335
1395 msgid "German (Switzerland)"
1396 msgstr "немска — швейцарска"
1397
1398 #: ../rules/base.xml.in.h:336
1399 msgid "German (Switzerland, Macintosh)"
1400 msgstr "немска — швейцарска, за Макинтош"
1401
1402 #: ../rules/base.xml.in.h:337
1403 msgid "German (Switzerland, Sun dead keys)"
1404 msgstr "немска — швейцарска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
1405
1406 #: ../rules/base.xml.in.h:338
1407 msgid "German (Switzerland, eliminate dead keys)"
1408 msgstr "немска — швейцарска, без „мъртви“ клавиши"
1409
1410 #: ../rules/base.xml.in.h:339
1411 msgid "German (Switzerland, legacy)"
1412 msgstr "немска — швейцарска, остаряла"
1413
1414 #: ../rules/base.xml.in.h:340
1415 msgid "German (dead acute)"
1416 msgstr "немска — с „мъртво“ ударение"
1417
1418 #: ../rules/base.xml.in.h:341
1419 msgid "German (dead grave acute)"
1420 msgstr "немска — с „мъртво“ тежко ударение"
1421
1422 #: ../rules/base.xml.in.h:342
1423 msgid "German (eliminate dead keys)"
1424 msgstr "немска — без „мъртви“ клавиши"
1425
1426 #: ../rules/base.xml.in.h:343
1427 msgid "Greek"
1428 msgstr "гръцка"
1429
1430 #: ../rules/base.xml.in.h:344
1431 msgid "Greek (eliminate dead keys)"
1432 msgstr "гръцка — без „мъртви“ клавиши"
1433
1434 #: ../rules/base.xml.in.h:345
1435 msgid "Greek (extended)"
1436 msgstr "гръцка — разширена"
1437
1438 #: ../rules/base.xml.in.h:346
1439 msgid "Greek (polytonic)"
1440 msgstr "гръцка — политонална"
1441
1442 #: ../rules/base.xml.in.h:347
1443 msgid "Greek (simple)"
1444 msgstr "гръцка — опростена"
1445
1446 #: ../rules/base.xml.in.h:348
1447 msgid "Gujarati"
1448 msgstr "гуджарати"
1449
1450 #: ../rules/base.xml.in.h:349
1451 msgid "Gyration"
1452 msgstr "Gyration"
1453
1454 #: ../rules/base.xml.in.h:350
1455 msgid "HTC Dream"
1456 msgstr "HTC Dream"
1457
1458 #: ../rules/base.xml.in.h:351
1459 msgid "Happy Hacking Keyboard"
1460 msgstr "Happy Hacking Keyboard — за весело хакерстване"
1461
1462 #: ../rules/base.xml.in.h:352
1463 msgid "Happy Hacking Keyboard for Mac"
1464 msgstr "Happy Hacking Keyboard for Mac — за весело хакерстване"
1465
1466 #: ../rules/base.xml.in.h:353
1467 msgid "Hausa"
1468 msgstr "хауска"
1469
1470 #: ../rules/base.xml.in.h:354
1471 msgid "Hebrew"
1472 msgstr "иврит"
1473
1474 #: ../rules/base.xml.in.h:355
1475 msgid "Hebrew (Biblical, Tiro)"
1476 msgstr "иврит — библейска, Тиро"
1477
1478 #: ../rules/base.xml.in.h:356
1479 msgid "Hebrew (lyx)"
1480 msgstr "иврит — LyX"
1481
1482 #: ../rules/base.xml.in.h:357
1483 msgid "Hebrew (phonetic)"
1484 msgstr "иврит — фонетична"
1485
1486 #: ../rules/base.xml.in.h:358
1487 msgid "Hewlett-Packard Internet Keyboard"
1488 msgstr "Hewlett-Packard Internet Keyboard — за Интернет"
1489
1490 #: ../rules/base.xml.in.h:359
1491 msgid "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook"
1492 msgstr "Hewlett-Packard Mini 110 Notebook — за мобилен компютър"
1493
1494 #: ../rules/base.xml.in.h:360
1495 msgid "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1496 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 500 FA"
1497
1498 #: ../rules/base.xml.in.h:361
1499 msgid "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1500 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 5xx"
1501
1502 #: ../rules/base.xml.in.h:362
1503 msgid "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1504 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook 6000/6100"
1505
1506 #: ../rules/base.xml.in.h:363
1507 msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1508 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GC"
1509
1510 #: ../rules/base.xml.in.h:364
1511 msgid "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1512 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XE3 GF"
1513
1514 #: ../rules/base.xml.in.h:365
1515 msgid "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1516 msgstr "Hewlett-Packard Omnibook XT1000"
1517
1518 #: ../rules/base.xml.in.h:366
1519 msgid "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1520 msgstr "Hewlett-Packard Pavilion ZT11xx"
1521
1522 #: ../rules/base.xml.in.h:367
1523 msgid "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1524 msgstr "Hewlett-Packard Pavilion dv5"
1525
1526 #: ../rules/base.xml.in.h:368
1527 msgid "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard"
1528 msgstr "Hewlett-Packard SK-250x Multimedia Keyboard — за мултимедия"
1529
1530 #: ../rules/base.xml.in.h:369
1531 msgid "Hewlett-Packard nx9020"
1532 msgstr "Hewlett-Packard nx9020"
1533
1534 #: ../rules/base.xml.in.h:370
1535 msgid "Hexadecimal"
1536 msgstr "шестнадесетична"
1537
1538 #: ../rules/base.xml.in.h:371
1539 msgid "Hindi (Bolnagri)"
1540 msgstr "хинди — Болнагри"
1541
1542 #: ../rules/base.xml.in.h:372
1543 msgid "Hindi (Wx)"
1544 msgstr "хинди — Wx"
1545
1546 #: ../rules/base.xml.in.h:373
1547 msgid "Honeywell Euroboard"
1548 msgstr "Honeywell Euroboard"
1549
1550 #: ../rules/base.xml.in.h:374
1551 msgid "Htc Dream phone"
1552 msgstr "Телефон HTC Dream"
1553
1554 #: ../rules/base.xml.in.h:375
1555 msgid "Hungarian"
1556 msgstr "унгарска"
1557
1558 #: ../rules/base.xml.in.h:376
1559 msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/dead keys)"
1560 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1561
1562 #: ../rules/base.xml.in.h:377
1563 msgid "Hungarian (101/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1564 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1565
1566 #: ../rules/base.xml.in.h:378
1567 msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/dead keys)"
1568 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1569
1570 #: ../rules/base.xml.in.h:379
1571 msgid "Hungarian (101/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1572 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1573
1574 #: ../rules/base.xml.in.h:380
1575 msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/dead keys)"
1576 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1577
1578 #: ../rules/base.xml.in.h:381
1579 msgid "Hungarian (101/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1580 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1581
1582 #: ../rules/base.xml.in.h:382
1583 msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/dead keys)"
1584 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1585
1586 #: ../rules/base.xml.in.h:383
1587 msgid "Hungarian (101/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1588 msgstr "унгарска — 101 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1589
1590 #: ../rules/base.xml.in.h:384
1591 msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/dead keys)"
1592 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1593
1594 #: ../rules/base.xml.in.h:385
1595 msgid "Hungarian (102/qwerty/comma/eliminate dead keys)"
1596 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1597
1598 #: ../rules/base.xml.in.h:386
1599 msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/dead keys)"
1600 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1601
1602 #: ../rules/base.xml.in.h:387
1603 msgid "Hungarian (102/qwerty/dot/eliminate dead keys)"
1604 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwerty, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1605
1606 #: ../rules/base.xml.in.h:388
1607 msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/dead keys)"
1608 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, с „мъртви“ клавиши"
1609
1610 #: ../rules/base.xml.in.h:389
1611 msgid "Hungarian (102/qwertz/comma/eliminate dead keys)"
1612 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „,“, без „мъртви“ клавиши"
1613
1614 #: ../rules/base.xml.in.h:390
1615 msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/dead keys)"
1616 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, с „мъртви“ клавиши"
1617
1618 #: ../rules/base.xml.in.h:391
1619 msgid "Hungarian (102/qwertz/dot/eliminate dead keys)"
1620 msgstr "унгарска — 102 клавиша, qwertz, „.“, без „мъртви“ клавиши"
1621
1622 #: ../rules/base.xml.in.h:392
1623 msgid "Hungarian (eliminate dead keys)"
1624 msgstr "унгарска — без „мъртви“ клавиши"
1625
1626 #: ../rules/base.xml.in.h:393
1627 msgid "Hungarian (qwerty)"
1628 msgstr "унгарска — qwerty"
1629
1630 #: ../rules/base.xml.in.h:394
1631 msgid "Hungarian (standard)"
1632 msgstr "унгарска — стандартна"
1633
1634 #: ../rules/base.xml.in.h:395
1635 msgid "Hyper is mapped to Win-keys"
1636 msgstr "И двата Win-а са Hyper"
1637
1638 #: ../rules/base.xml.in.h:396
1639 msgid "IBM Rapid Access"
1640 msgstr "IBM Rapid Access"
1641
1642 #: ../rules/base.xml.in.h:397
1643 msgid "IBM Rapid Access II"
1644 msgstr "IBM Rapid Access II"
1645
1646 #: ../rules/base.xml.in.h:398
1647 msgid "IBM Space Saver"
1648 msgstr "IBM Space Saver"
1649
1650 #: ../rules/base.xml.in.h:399
1651 msgid "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1652 msgstr "IBM ThinkPad 560Z/600/600E/A22E"
1653
1654 #: ../rules/base.xml.in.h:400
1655 msgid "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1656 msgstr "IBM ThinkPad R60/T60/R61/T61"
1657
1658 #: ../rules/base.xml.in.h:401
1659 msgid "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1660 msgstr "IBM ThinkPad Z60m/Z60t/Z61m/Z61t"
1661
1662 #: ../rules/base.xml.in.h:402
1663 msgid "Icelandic"
1664 msgstr "исландска"
1665
1666 #: ../rules/base.xml.in.h:403
1667 msgid "Icelandic (Dvorak)"
1668 msgstr "исландска — Дворак"
1669
1670 #: ../rules/base.xml.in.h:404
1671 msgid "Icelandic (Macintosh)"
1672 msgstr "исландска — за Макинтош"
1673
1674 #: ../rules/base.xml.in.h:405
1675 msgid "Icelandic (Sun dead keys)"
1676 msgstr "исландска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
1677
1678 #: ../rules/base.xml.in.h:406
1679 msgid "Icelandic (eliminate dead keys)"
1680 msgstr "исландска — без „мъртви“ клавиши"
1681
1682 #: ../rules/base.xml.in.h:407
1683 msgid "Igbo"
1684 msgstr "игбо"
1685
1686 #: ../rules/base.xml.in.h:408
1687 msgid "Indian"
1688 msgstr "индийска"
1689
1690 #: ../rules/base.xml.in.h:409
1691 msgid "Inuktitut"
1692 msgstr "ескимоска"
1693
1694 #: ../rules/base.xml.in.h:410
1695 msgid "Iraqi"
1696 msgstr "иракска"
1697
1698 #: ../rules/base.xml.in.h:411
1699 msgid "Irish"
1700 msgstr "ирландска"
1701
1702 #: ../rules/base.xml.in.h:412
1703 msgid "Irish (UnicodeExpert)"
1704 msgstr "ирландска — експертна за Уникод"
1705
1706 #: ../rules/base.xml.in.h:413
1707 msgid "Italian"
1708 msgstr "италианска"
1709
1710 #: ../rules/base.xml.in.h:414
1711 msgid "Italian (Macintosh)"
1712 msgstr "италианска — за Макинтош"
1713
1714 #: ../rules/base.xml.in.h:415
1715 msgid "Italian (US keyboard with Italian letters)"
1716 msgstr "италианска — американска с италиански букви"
1717
1718 #: ../rules/base.xml.in.h:416
1719 msgid "Italian (eliminate dead keys)"
1720 msgstr "италианска — без „мъртви“ клавиши"
1721
1722 #: ../rules/base.xml.in.h:417
1723 msgid "Japanese"
1724 msgstr "японска"
1725
1726 #: ../rules/base.xml.in.h:418
1727 msgid "Japanese (Kana 86)"
1728 msgstr "японска — кана 86"
1729
1730 #: ../rules/base.xml.in.h:419
1731 msgid "Japanese (Kana)"
1732 msgstr "японска — кана"
1733
1734 #: ../rules/base.xml.in.h:420
1735 msgid "Japanese (Macintosh)"
1736 msgstr "японска — за Макинтош"
1737
1738 #: ../rules/base.xml.in.h:421
1739 msgid "Japanese (OADG 109A)"
1740 msgstr "японска — OADG 109A"
1741
1742 #: ../rules/base.xml.in.h:422
1743 msgid "Japanese (PC-98xx Series)"
1744 msgstr "японска — серии PC-98xx"
1745
1746 #: ../rules/base.xml.in.h:423
1747 msgid "Japanese keyboard options"
1748 msgstr "Настройки за японска клавиатура"
1749
1750 #: ../rules/base.xml.in.h:424
1751 msgid "Kalmyk"
1752 msgstr "калмикска"
1753
1754 #: ../rules/base.xml.in.h:425
1755 msgid "Kana Lock key is locking"
1756 msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
1757
1758 #: ../rules/base.xml.in.h:426
1759 msgid "Kannada"
1760 msgstr "канареска"
1761
1762 #: ../rules/base.xml.in.h:427
1763 msgid "Kashubian"
1764 msgstr "кашубска"
1765
1766 #: ../rules/base.xml.in.h:428
1767 msgid "Kazakh"
1768 msgstr "казахска"
1769
1770 #: ../rules/base.xml.in.h:429
1771 msgid "Kazakh (with Russian)"
1772 msgstr "казахска с руски букви"
1773
1774 #: ../rules/base.xml.in.h:430
1775 msgid "Key sequence to kill the X server"
1776 msgstr "Клавишна комбинация за убиването на X сървъра"
1777
1778 #: ../rules/base.xml.in.h:431
1779 msgid "Key to choose 3rd level"
1780 msgstr "Клавиш за избор третото ниво"
1781
1782 #: ../rules/base.xml.in.h:432
1783 msgid "Key to choose 5th level"
1784 msgstr "Клавиш за избор петото ниво"
1785
1786 #: ../rules/base.xml.in.h:433
1787 msgid "Key(s) to change layout"
1788 msgstr "Клавиш(и) за смяна на подредбата"
1789
1790 #: ../rules/base.xml.in.h:434
1791 msgid "Keytronic FlexPro"
1792 msgstr "Keytronic FlexPro"
1793
1794 #: ../rules/base.xml.in.h:435
1795 msgid "Khmer (Cambodia)"
1796 msgstr "кхмерска — камбоджанска"
1797
1798 #: ../rules/base.xml.in.h:436
1799 msgid "Kikuyu"
1800 msgstr "кикуйска"
1801
1802 #: ../rules/base.xml.in.h:437
1803 msgid "Kinesis"
1804 msgstr "Кинезис"
1805
1806 #: ../rules/base.xml.in.h:438
1807 msgid "Komi"
1808 msgstr "комска"
1809
1810 #: ../rules/base.xml.in.h:439
1811 msgid "Korean"
1812 msgstr "корейска"
1813
1814 #: ../rules/base.xml.in.h:440
1815 msgid "Korean (101/104 key compatible)"
1816 msgstr "корейска — съвместима със 101/104 клавиша"
1817
1818 #: ../rules/base.xml.in.h:441
1819 msgid "Kurdish (Iran, Arabic-Latin)"
1820 msgstr "кюрдска — иранска, арабски и латински букви"
1821
1822 #: ../rules/base.xml.in.h:442
1823 msgid "Kurdish (Iran, F)"
1824 msgstr "кюрдска — иранска, „F“ горе-вляво"
1825
1826 #: ../rules/base.xml.in.h:443
1827 msgid "Kurdish (Iran, Latin Alt-Q)"
1828 msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1829
1830 #: ../rules/base.xml.in.h:444
1831 msgid "Kurdish (Iran, Latin Q)"
1832 msgstr "кюрдска — иранска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1833
1834 #: ../rules/base.xml.in.h:445
1835 msgid "Kurdish (Iraq, Arabic-Latin)"
1836 msgstr "кюрдска — иракска, арабски и латински букви"
1837
1838 #: ../rules/base.xml.in.h:446
1839 msgid "Kurdish (Iraq, F)"
1840 msgstr "кюрдска — иракска, „F“ горе-вляво"
1841
1842 #: ../rules/base.xml.in.h:447
1843 msgid "Kurdish (Iraq, Latin Alt-Q)"
1844 msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1845
1846 #: ../rules/base.xml.in.h:448
1847 msgid "Kurdish (Iraq, Latin Q)"
1848 msgstr "кюрдска — иракска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1849
1850 #: ../rules/base.xml.in.h:449
1851 msgid "Kurdish (Syria, F)"
1852 msgstr "кюрдска — сирийска, „F“ горе-вляво"
1853
1854 #: ../rules/base.xml.in.h:450
1855 msgid "Kurdish (Syria, Latin Alt-Q)"
1856 msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1857
1858 #: ../rules/base.xml.in.h:451
1859 msgid "Kurdish (Syria, Latin Q)"
1860 msgstr "кюрдска — сирийска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1861
1862 #: ../rules/base.xml.in.h:452
1863 msgid "Kurdish (Turkey, F)"
1864 msgstr "кюрдска — турска, „F“ горе-вляво"
1865
1866 #: ../rules/base.xml.in.h:453
1867 msgid "Kurdish (Turkey, Latin Alt-Q)"
1868 msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво, алтернативна"
1869
1870 #: ../rules/base.xml.in.h:454
1871 msgid "Kurdish (Turkey, Latin Q)"
1872 msgstr "кюрдска — турска, латиница, „Q“ горе-вляво"
1873
1874 #: ../rules/base.xml.in.h:455
1875 msgid "Kyrgyz"
1876 msgstr "киргистанска"
1877
1878 #: ../rules/base.xml.in.h:456
1879 msgid "Kyrgyz (phonetic)"
1880 msgstr "киргистанска — фонетична"
1881
1882 #: ../rules/base.xml.in.h:457
1883 msgid "Lao"
1884 msgstr "лаоска"
1885
1886 #: ../rules/base.xml.in.h:458
1887 msgid "Lao (STEA proposed standard layout)"
1888 msgstr "лаоска — стандартна подредба по STEA"
1889
1890 #: ../rules/base.xml.in.h:459
1891 msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Armada) Laptop Keyboard"
1892 msgstr "Laptop/notebook Compaq Laptop Keyboard — за мобилен компютър, напр. Armada"
1893
1894 #: ../rules/base.xml.in.h:460
1895 msgid "Laptop/notebook Compaq (eg. Presario) Internet Keyboard"
1896 msgstr "Laptop/notebook Compaq Internet Keyboard — за мобилен компютър, напр. Presario, и Интернет"
1897
1898 #: ../rules/base.xml.in.h:461
1899 msgid "Laptop/notebook eMachines m68xx"
1900 msgstr "Laptop/notebook eMachines m68xx — за мобилен компютър"
1901
1902 #: ../rules/base.xml.in.h:462 ../rules/base.extras.xml.in.h:16
1903 msgid "Latvian"
1904 msgstr "латвийска"
1905
1906 #: ../rules/base.xml.in.h:463
1907 msgid "Latvian (F variant)"
1908 msgstr "латвийска — с „F“"
1909
1910 #: ../rules/base.xml.in.h:464
1911 msgid "Latvian (adapted)"
1912 msgstr "латвийска — адаптирана"
1913
1914 #: ../rules/base.xml.in.h:465
1915 msgid "Latvian (apostrophe variant)"
1916 msgstr "латвийска — с „'“"
1917
1918 #: ../rules/base.xml.in.h:466
1919 msgid "Latvian (ergonomic, ŪGJRMV)"
1920 msgstr "латвийска — ергономична, ūgjrmv"
1921
1922 #: ../rules/base.xml.in.h:467
1923 msgid "Latvian (modern)"
1924 msgstr "латвийска — модерна"
1925
1926 #: ../rules/base.xml.in.h:468
1927 msgid "Latvian (tilde variant)"
1928 msgstr "латвийска — с „~“"
1929
1930 #: ../rules/base.xml.in.h:469
1931 msgid "Left Alt"
1932 msgstr "Левият Alt"
1933
1934 #: ../rules/base.xml.in.h:470
1935 msgid "Left Alt (while pressed)"
1936 msgstr "Левият Alt (докато е натиснат)"
1937
1938 #: ../rules/base.xml.in.h:471
1939 msgid "Left Alt is swapped with Left Win"
1940 msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
1941
1942 #: ../rules/base.xml.in.h:472
1943 msgid "Left Alt+Left Shift"
1944 msgstr "Левият Alt+левият Shift"
1945
1946 #: ../rules/base.xml.in.h:473
1947 msgid "Left Ctrl"
1948 msgstr "Левият Ctrl"
1949
1950 #: ../rules/base.xml.in.h:474
1951 msgid "Left Ctrl (to first layout), Right Ctrl (to last layout)"
1952 msgstr "Левият Ctrl (към първата подредба), десният Ctrl (към последната)"
1953
1954 #: ../rules/base.xml.in.h:475
1955 msgid "Left Ctrl as Meta"
1956 msgstr "Левият Ctrl е Meta"
1957
1958 #: ../rules/base.xml.in.h:476
1959 msgid "Left Ctrl+Left Shift"
1960 msgstr "Левият Ctrl+левият Shift"
1961
1962 #: ../rules/base.xml.in.h:477
1963 msgid "Left Shift"
1964 msgstr "Левият Shift"
1965
1966 #: ../rules/base.xml.in.h:478
1967 msgid "Left Win"
1968 msgstr "Левият Win"
1969
1970 #: ../rules/base.xml.in.h:479
1971 msgid "Left Win (to first layout), Right Win/Menu (to last layout)"
1972 msgstr "Левият Win (към първата подредба), десният Win/Menu (към последната)"
1973
1974 #: ../rules/base.xml.in.h:480
1975 msgid "Left Win (while pressed)"
1976 msgstr "Левият Win (докато е натиснат)"
1977
1978 #: ../rules/base.xml.in.h:481
1979 msgid "Left Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
1980 msgstr "Левият Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
1981
1982 #: ../rules/base.xml.in.h:482
1983 msgid "LeftCtrl+LeftWin (to first layout), RightCtrl+Menu (to second layout)"
1984 msgstr "Левият Ctrl+левият Win (към първата подредба), десният Ctrl+Menu (към последната)"
1985
1986 #: ../rules/base.xml.in.h:483
1987 msgid "Legacy"
1988 msgstr "остаряла"
1989
1990 #: ../rules/base.xml.in.h:484
1991 msgid "Legacy Wang 724"
1992 msgstr "Остаряла Wang 724"
1993
1994 #. Actually, with KP_SEPARATOR, as the old keypad(comma)
1995 #: ../rules/base.xml.in.h:486
1996 msgid "Legacy key with comma"
1997 msgstr "Остарял клавиш с десетична запетая"
1998
1999 #: ../rules/base.xml.in.h:487
2000 msgid "Legacy key with dot"
2001 msgstr "Остарял клавиш с десетична точка"
2002
2003 #: ../rules/base.xml.in.h:488 ../rules/base.extras.xml.in.h:25
2004 msgid "Lithuanian"
2005 msgstr "литовска"
2006
2007 #: ../rules/base.xml.in.h:489
2008 msgid "Lithuanian (IBM LST 1205-92)"
2009 msgstr "литовска — IBM LST 1205-92"
2010
2011 #: ../rules/base.xml.in.h:490
2012 msgid "Lithuanian (LEKP)"
2013 msgstr "литовска — LEKP"
2014
2015 #: ../rules/base.xml.in.h:491
2016 msgid "Lithuanian (LEKPa)"
2017 msgstr "литовска — LEKPa"
2018
2019 #: ../rules/base.xml.in.h:492
2020 msgid "Lithuanian (US keyboard with Lithuanian letters)"
2021 msgstr "литовска — американска с литовски букви"
2022
2023 #: ../rules/base.xml.in.h:493
2024 msgid "Lithuanian (standard)"
2025 msgstr "литовска — стандартна"
2026
2027 #: ../rules/base.xml.in.h:494
2028 msgid "Logitech Access Keyboard"
2029 msgstr "Logitech Access Keyboard"
2030
2031 #: ../rules/base.xml.in.h:495
2032 msgid "Logitech Cordless Desktop"
2033 msgstr "Logitech Cordless Desktop — безжична"
2034
2035 #: ../rules/base.xml.in.h:496
2036 msgid "Logitech Cordless Desktop (alternate option)"
2037 msgstr "Logitech Cordless Desktop — алтернативен вариант"
2038
2039 #: ../rules/base.xml.in.h:497
2040 msgid "Logitech Cordless Desktop EX110"
2041 msgstr "Logitech Cordless Desktop EX110"
2042
2043 #: ../rules/base.xml.in.h:498
2044 msgid "Logitech Cordless Desktop LX-300"
2045 msgstr "Logitech Cordless Desktop LX-300 — безжична"
2046
2047 #: ../rules/base.xml.in.h:499
2048 msgid "Logitech Cordless Desktop Navigator"
2049 msgstr "Logitech Cordless Desktop Navigator — безжична"
2050
2051 #: ../rules/base.xml.in.h:500
2052 msgid "Logitech Cordless Desktop Optical"
2053 msgstr "Logitech Cordless Desktop Optical — оптична"
2054
2055 #: ../rules/base.xml.in.h:501
2056 msgid "Logitech Cordless Desktop Pro (alternate option 2)"
2057 msgstr "Logitech Cordless Desktop Pro — алтернативен вариант 2"
2058
2059 #: ../rules/base.xml.in.h:502
2060 msgid "Logitech Cordless Desktop iTouch"
2061 msgstr "Logitech Cordless Desktop iTouch — безжична"
2062
2063 #: ../rules/base.xml.in.h:503
2064 msgid "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator"
2065 msgstr "Logitech Cordless Freedom/Desktop Navigator — безжична"
2066
2067 #: ../rules/base.xml.in.h:504
2068 msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
2069 msgstr "Logitech G15, допълнителни клавиши чрез G15daemon"
2070
2071 #: ../rules/base.xml.in.h:505
2072 msgid "Logitech Generic Keyboard"
2073 msgstr "Logitech Generic Keyboard — стандартна"
2074
2075 #: ../rules/base.xml.in.h:506
2076 msgid "Logitech Internet 350 Keyboard"
2077 msgstr "Logitech Internet 350 Keyboard — за Интернет"
2078
2079 #: ../rules/base.xml.in.h:507
2080 msgid "Logitech Internet Keyboard"
2081 msgstr "Logitech Internet Keyboard — за Интернет"
2082
2083 #: ../rules/base.xml.in.h:508
2084 msgid "Logitech Internet Navigator Keyboard"
2085 msgstr "Logitech Internet Navigator Keyboard — за Интернет"
2086
2087 #: ../rules/base.xml.in.h:509
2088 msgid "Logitech Media Elite Keyboard"
2089 msgstr "Logitech Media Elite Keyboard"
2090
2091 #: ../rules/base.xml.in.h:510
2092 msgid "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard"
2093 msgstr "Logitech Ultra-X Cordless Media Desktop Keyboard — безжична, за мултимедия"
2094
2095 #: ../rules/base.xml.in.h:511
2096 msgid "Logitech Ultra-X Keyboard"
2097 msgstr "Logitech Ultra-X Keyboard"
2098
2099 #: ../rules/base.xml.in.h:512
2100 msgid "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2101 msgstr "Logitech diNovo Edge Keyboard"
2102
2103 #: ../rules/base.xml.in.h:513
2104 msgid "Logitech diNovo Keyboard"
2105 msgstr "Logitech diNovo Keyboard"
2106
2107 #: ../rules/base.xml.in.h:514
2108 msgid "Logitech iTouch"
2109 msgstr "Logitech iTouch"
2110
2111 #: ../rules/base.xml.in.h:515
2112 msgid "Logitech iTouch Cordless Keyboard (model Y-RB6)"
2113 msgstr "Logitech iTouch Cordless Keyboard — model Y-RB6, безжична"
2114
2115 #: ../rules/base.xml.in.h:516
2116 msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE"
2117 msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — за Интернет"
2118
2119 #: ../rules/base.xml.in.h:517
2120 msgid "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE (USB)"
2121 msgstr "Logitech iTouch Internet Navigator Keyboard SE — USB, за Интернет"
2122
2123 #: ../rules/base.xml.in.h:518
2124 msgid "Lower Sorbian"
2125 msgstr "долно сорбска"
2126
2127 #: ../rules/base.xml.in.h:519
2128 msgid "Lower Sorbian (qwertz)"
2129 msgstr "долно сорбска — qwertz"
2130
2131 #: ../rules/base.xml.in.h:520
2132 msgid "MacBook/MacBook Pro"
2133 msgstr "MacBook/MacBook Pro"
2134
2135 #: ../rules/base.xml.in.h:521
2136 msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
2137 msgstr "MacBook/MacBook Pro — международна"
2138
2139 #: ../rules/base.xml.in.h:522
2140 msgid "Macedonian"
2141 msgstr "македонска"
2142
2143 #: ../rules/base.xml.in.h:523
2144 msgid "Macedonian (eliminate dead keys)"
2145 msgstr "македонска — без „мъртви“ клавиши"
2146
2147 #: ../rules/base.xml.in.h:524
2148 msgid "Macintosh"
2149 msgstr "Macintosh"
2150
2151 #: ../rules/base.xml.in.h:525
2152 msgid "Macintosh Old"
2153 msgstr "Macintosh Old — стар вариант"
2154
2155 #: ../rules/base.xml.in.h:526
2156 msgid "Make Caps Lock an additional Backspace"
2157 msgstr "Caps Lock е допълнителен Backspace"
2158
2159 #: ../rules/base.xml.in.h:527
2160 msgid "Make Caps Lock an additional Control but keep the Caps_Lock keysym"
2161 msgstr "Caps Lock е допълнителен Control, запазване на клавишния символ Caps_Lock"
2162
2163 #: ../rules/base.xml.in.h:528
2164 msgid "Make Caps Lock an additional ESC"
2165 msgstr "Caps Lock е допълнителен Esc"
2166
2167 #: ../rules/base.xml.in.h:529
2168 msgid "Make Caps Lock an additional Hyper"
2169 msgstr "Caps Lock е допълнителен Hyper"
2170
2171 #: ../rules/base.xml.in.h:530
2172 msgid "Make Caps Lock an additional Num Lock"
2173 msgstr "Caps Lock е допълнителен Num Lock"
2174
2175 #: ../rules/base.xml.in.h:531
2176 msgid "Make Caps Lock an additional Super"
2177 msgstr "Caps Lock е допълнителен Super"
2178
2179 #: ../rules/base.xml.in.h:532
2180 msgid "Make Zenkaku Hankaku an additional ESC"
2181 msgstr "„全角/半角“ (Zenkaku Hankaku) е допълнителен Esc"
2182
2183 #: ../rules/base.xml.in.h:533
2184 msgid "Malayalam"
2185 msgstr "малаяламска"
2186
2187 #: ../rules/base.xml.in.h:534
2188 msgid "Malayalam (Lalitha)"
2189 msgstr "малаяламска — лалита"
2190
2191 #: ../rules/base.xml.in.h:535
2192 msgid "Malayalam (enhanced Inscript with Rupee Sign)"
2193 msgstr "малаяламска — разширена индийска инскрипт с „₨“"
2194
2195 #: ../rules/base.xml.in.h:536
2196 msgid "Maltese"
2197 msgstr "малтийска"
2198
2199 #: ../rules/base.xml.in.h:537
2200 msgid "Maltese (with US layout)"
2201 msgstr "малтийска — американска подредба"
2202
2203 #: ../rules/base.xml.in.h:538
2204 msgid "Maori"
2205 msgstr "маорска"
2206
2207 #: ../rules/base.xml.in.h:539
2208 msgid "Mari"
2209 msgstr "марийска"
2210
2211 #: ../rules/base.xml.in.h:540
2212 msgid "Memorex MX1998"
2213 msgstr "Memorex MX1998"
2214
2215 #: ../rules/base.xml.in.h:541
2216 msgid "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard"
2217 msgstr "Memorex MX2500 EZ-Access Keyboard — за лесен достъп"
2218
2219 #: ../rules/base.xml.in.h:542
2220 msgid "Memorex MX2750"
2221 msgstr "Memorex MX2750"
2222
2223 #: ../rules/base.xml.in.h:543
2224 msgid "Menu"
2225 msgstr "Menu"
2226
2227 #: ../rules/base.xml.in.h:544
2228 msgid "Menu as Right Ctrl"
2229 msgstr "Menu е десният Ctrl"
2230
2231 #: ../rules/base.xml.in.h:545
2232 msgid "Meta is mapped to Left Win"
2233 msgstr "Левият Win е Meta"
2234
2235 #: ../rules/base.xml.in.h:546
2236 msgid "Meta is mapped to Win keys"
2237 msgstr "И двата Win-а са Meta"
2238
2239 #: ../rules/base.xml.in.h:547
2240 msgid "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2241 msgstr "Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000"
2242
2243 #: ../rules/base.xml.in.h:548
2244 msgid "Microsoft Internet Keyboard"
2245 msgstr "Microsoft Internet Keyboard — за Интернет"
2246
2247 #: ../rules/base.xml.in.h:549
2248 msgid "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish"
2249 msgstr "Microsoft Internet Keyboard Pro, Swedish — за Интернет, шведска"
2250
2251 #: ../rules/base.xml.in.h:550
2252 msgid "Microsoft Natural"
2253 msgstr "Microsoft Natural"
2254
2255 #: ../rules/base.xml.in.h:551
2256 msgid "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2257 msgstr "Microsoft Natural Keyboard Elite"
2258
2259 #: ../rules/base.xml.in.h:552
2260 msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2261 msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
2262
2263 #: ../rules/base.xml.in.h:553
2264 msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2265 msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro OEM"
2266
2267 #: ../rules/base.xml.in.h:554
2268 msgid "Microsoft Natural Keyboard Pro USB / Microsoft Internet Keyboard Pro"
2269 msgstr "Microsoft Natural Keyboard Pro USB/Microsoft Internet Keyboard Pro — за Интернет"
2270
2271 #: ../rules/base.xml.in.h:555
2272 msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000"
2273 msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 4000 — безжична, ергономична"
2274
2275 #: ../rules/base.xml.in.h:556
2276 msgid "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000"
2277 msgstr "Microsoft Natural Wireless Ergonomic Keyboard 7000 — безжична, ергономична"
2278
2279 #: ../rules/base.xml.in.h:557
2280 msgid "Microsoft Office Keyboard"
2281 msgstr "Microsoft Office Keyboard — за офиса"
2282
2283 #: ../rules/base.xml.in.h:558
2284 msgid "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A"
2285 msgstr "Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A — безжична, за мултимедия"
2286
2287 #: ../rules/base.xml.in.h:559
2288 msgid "Miscellaneous compatibility options"
2289 msgstr "Разни настройки за съвместимост"
2290
2291 #: ../rules/base.xml.in.h:560
2292 msgid "Mongolian"
2293 msgstr "монголска"
2294
2295 #: ../rules/base.xml.in.h:561
2296 msgid "Montenegrin"
2297 msgstr "черногорска"
2298
2299 #: ../rules/base.xml.in.h:562
2300 msgid "Montenegrin (Cyrillic with guillemets)"
2301 msgstr "черногорска — кирилица с „«»“"
2302
2303 #: ../rules/base.xml.in.h:563
2304 msgid "Montenegrin (Cyrillic)"
2305 msgstr "черногорска — кирилица"
2306
2307 #: ../rules/base.xml.in.h:564
2308 msgid "Montenegrin (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
2309 msgstr "черногорска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2310
2311 #: ../rules/base.xml.in.h:565
2312 msgid "Montenegrin (Latin Unicode qwerty)"
2313 msgstr "черногорска — латиница за Уникод, qwerty"
2314
2315 #: ../rules/base.xml.in.h:566
2316 msgid "Montenegrin (Latin Unicode)"
2317 msgstr "черногорска — латиница за Уникод"
2318
2319 #: ../rules/base.xml.in.h:567
2320 msgid "Montenegrin (Latin qwerty)"
2321 msgstr "черногорска — латиница, qwerty"
2322
2323 #: ../rules/base.xml.in.h:568
2324 msgid "Montenegrin (Latin with guillemets)"
2325 msgstr "черногорска — латиница с „«»“"
2326
2327 #: ../rules/base.xml.in.h:569
2328 msgid "NICOLA-F style Backspace"
2329 msgstr "Backspace на мястото определено от подредбата NICOLA-F"
2330
2331 #: ../rules/base.xml.in.h:570
2332 msgid "Nepali"
2333 msgstr "непалска"
2334
2335 #: ../rules/base.xml.in.h:571
2336 msgid "Non-breakable space character at fourth level"
2337 msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво"
2338
2339 #: ../rules/base.xml.in.h:572
2340 msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level"
2341 msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво"
2342
2343 #: ../rules/base.xml.in.h:573
2344 msgid "Non-breakable space character at fourth level, thin non-breakable space character at sixth level (via Ctrl+Shift)"
2345 msgstr "Интервал без разделяне на четвърто ниво и тесен интервал без разделяне на шесто ниво (с Ctrl+Shift)"
2346
2347 #: ../rules/base.xml.in.h:574
2348 msgid "Non-breakable space character at second level"
2349 msgstr "Интервал без разделяне на второ ниво"
2350
2351 #: ../rules/base.xml.in.h:575
2352 msgid "Non-breakable space character at third level"
2353 msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво"
2354
2355 #: ../rules/base.xml.in.h:576
2356 msgid "Non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
2357 msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
2358
2359 #: ../rules/base.xml.in.h:577
2360 msgid "Non-breakable space character at third level, thin non-breakable space character at fourth level"
2361 msgstr "Интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
2362
2363 #: ../rules/base.xml.in.h:578
2364 msgid "Northern Saami (Finland)"
2365 msgstr "северносамска — финландска"
2366
2367 #: ../rules/base.xml.in.h:579
2368 msgid "Northern Saami (Norway)"
2369 msgstr "северносамска — норвежка"
2370
2371 #: ../rules/base.xml.in.h:580
2372 msgid "Northern Saami (Norway, eliminate dead keys)"
2373 msgstr "северносамска — норвежка, без „мъртви“ клавиши"
2374
2375 #: ../rules/base.xml.in.h:581
2376 msgid "Northern Saami (Sweden)"
2377 msgstr "северносамска — шведска"
2378
2379 #: ../rules/base.xml.in.h:582
2380 msgid "Northgate OmniKey 101"
2381 msgstr "Northgate OmniKey 101"
2382
2383 #: ../rules/base.xml.in.h:583
2384 msgid "Norwegian"
2385 msgstr "норвежка"
2386
2387 #: ../rules/base.xml.in.h:584
2388 msgid "Norwegian (Dvorak)"
2389 msgstr "норвежка — Дворак"
2390
2391 #: ../rules/base.xml.in.h:585
2392 msgid "Norwegian (Macintosh)"
2393 msgstr "норвежка — за Макинтош"
2394
2395 #: ../rules/base.xml.in.h:586
2396 msgid "Norwegian (Macintosh, eliminate dead keys)"
2397 msgstr "норвежка — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2398
2399 #: ../rules/base.xml.in.h:587
2400 msgid "Norwegian (eliminate dead keys)"
2401 msgstr "норвежка — без „мъртви“ клавиши"
2402
2403 #: ../rules/base.xml.in.h:588
2404 msgid "Num Lock"
2405 msgstr "Num Lock"
2406
2407 #: ../rules/base.xml.in.h:589
2408 msgid "Numeric keypad delete key behaviour"
2409 msgstr "Поведение на клавиша за триене на цифровата клавиатура"
2410
2411 #: ../rules/base.xml.in.h:590
2412 msgid "Numeric keypad keys always enter digits (as in Mac OS)"
2413 msgstr "Цифровата клавиатура генерира само цифри (като в Mac OS)"
2414
2415 #: ../rules/base.xml.in.h:591
2416 msgid "Numeric keypad layout selection"
2417 msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
2418
2419 #: ../rules/base.xml.in.h:592
2420 msgid "OLPC"
2421 msgstr "OLPC"
2422
2423 #: ../rules/base.xml.in.h:593
2424 msgid "Occitan"
2425 msgstr "провансалска"
2426
2427 #: ../rules/base.xml.in.h:594
2428 msgid "Ogham"
2429 msgstr "огамска"
2430
2431 #: ../rules/base.xml.in.h:595
2432 msgid "Ogham (IS434)"
2433 msgstr "огамска — IS434"
2434
2435 #: ../rules/base.xml.in.h:596
2436 msgid "Oriya"
2437 msgstr "орийска"
2438
2439 #: ../rules/base.xml.in.h:597
2440 msgid "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard"
2441 msgstr "Ortek MCK-800 MM/Internet keyboard — за Интернет"
2442
2443 #: ../rules/base.xml.in.h:598
2444 msgid "Ossetian (Georgia)"
2445 msgstr "осетинска — грузинска"
2446
2447 #: ../rules/base.xml.in.h:599
2448 msgid "Ossetian (WinKeys)"
2449 msgstr "осетинска — с клавиши на Windows"
2450
2451 #: ../rules/base.xml.in.h:600
2452 msgid "Ossetian (legacy)"
2453 msgstr "осетинска — остаряла"
2454
2455 #: ../rules/base.xml.in.h:601
2456 msgid "PC-98xx Series"
2457 msgstr "Серии PC-98xx"
2458
2459 #: ../rules/base.xml.in.h:602
2460 msgid "Pannonian Rusyn (homophonic)"
2461 msgstr "панонска русинска — еднозвучна"
2462
2463 #: ../rules/base.xml.in.h:603
2464 msgid "Pashto"
2465 msgstr "пащунска"
2466
2467 #: ../rules/base.xml.in.h:604
2468 msgid "Pashto (Afghanistan, OLPC)"
2469 msgstr "пащунска — афганистанска, OLPC"
2470
2471 #: ../rules/base.xml.in.h:605
2472 msgid "Pause"
2473 msgstr "Pause"
2474
2475 #: ../rules/base.xml.in.h:606 ../rules/base.extras.xml.in.h:27
2476 msgid "Persian"
2477 msgstr "персийска"
2478
2479 #: ../rules/base.xml.in.h:607
2480 msgid "Persian (Afghanistan, Dari OLPC)"
2481 msgstr "персийска — афганистанска, дарийски OLPC"
2482
2483 #: ../rules/base.xml.in.h:608
2484 msgid "Persian (with Persian Keypad)"
2485 msgstr "персийска — с персийска цифрова клавиатура"
2486
2487 #: ../rules/base.xml.in.h:609 ../rules/base.extras.xml.in.h:28
2488 msgid "Polish"
2489 msgstr "палска"
2490
2491 #: ../rules/base.xml.in.h:610
2492 msgid "Polish (Dvorak)"
2493 msgstr "полска — Дворак"
2494
2495 #: ../rules/base.xml.in.h:611
2496 msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on key 1)"
2497 msgstr "полска — Дворак, «„”» при «1»"
2498
2499 #: ../rules/base.xml.in.h:612
2500 msgid "Polish (Dvorak, Polish quotes on quotemark key)"
2501 msgstr "полска — Дворак, «„”» при «'\"»"
2502
2503 #: ../rules/base.xml.in.h:613
2504 msgid "Polish (programmer Dvorak)"
2505 msgstr "полска — Дворак за програмисти"
2506
2507 #: ../rules/base.xml.in.h:614
2508 msgid "Polish (qwertz)"
2509 msgstr "полска — qwertz"
2510
2511 #: ../rules/base.xml.in.h:615
2512 msgid "Portuguese"
2513 msgstr "португалска"
2514
2515 #: ../rules/base.xml.in.h:616
2516 msgid "Portuguese (Brazil)"
2517 msgstr "португалска — бразилска"
2518
2519 #: ../rules/base.xml.in.h:617
2520 msgid "Portuguese (Brazil, Dvorak)"
2521 msgstr "португалска — бразилска, Дворак"
2522
2523 #: ../rules/base.xml.in.h:618
2524 msgid "Portuguese (Brazil, eliminate dead keys)"
2525 msgstr "португалска — бразилска, без „мъртви“ клавиши"
2526
2527 #: ../rules/base.xml.in.h:619
2528 msgid "Portuguese (Brazil, nativo for Esperanto)"
2529 msgstr "португалска — бразилска, нативна за есперанто"
2530
2531 #: ../rules/base.xml.in.h:620
2532 msgid "Portuguese (Brazil, nativo for USA keyboards)"
2533 msgstr "португалска — бразилска, нативна за САЩ"
2534
2535 #: ../rules/base.xml.in.h:621
2536 msgid "Portuguese (Brazil, nativo)"
2537 msgstr "португалска — бразилска, нативна"
2538
2539 #: ../rules/base.xml.in.h:622
2540 msgid "Portuguese (Macintosh)"
2541 msgstr "португалска — за Макинтош"
2542
2543 #: ../rules/base.xml.in.h:623
2544 msgid "Portuguese (Macintosh, Sun dead keys)"
2545 msgstr "португалска — за Макинтош, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2546
2547 #: ../rules/base.xml.in.h:624
2548 msgid "Portuguese (Macintosh, eliminate dead keys)"
2549 msgstr "португалска — за Макинтош, без „мъртви“ клавиши"
2550
2551 #: ../rules/base.xml.in.h:625
2552 msgid "Portuguese (Nativo for USA keyboards)"
2553 msgstr "португалска — нативна за САЩ"
2554
2555 #: ../rules/base.xml.in.h:626
2556 msgid "Portuguese (Nativo)"
2557 msgstr "португалска — нативна"
2558
2559 #: ../rules/base.xml.in.h:627
2560 msgid "Portuguese (Sun dead keys)"
2561 msgstr "португалска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
2562
2563 #: ../rules/base.xml.in.h:628
2564 msgid "Portuguese (eliminate dead keys)"
2565 msgstr "португалска — без „мъртви“ клавиши"
2566
2567 #: ../rules/base.xml.in.h:629
2568 msgid "Propeller Voyager (KTEZ-1000)"
2569 msgstr "Propeller Voyager — KTEZ-1000"
2570
2571 #: ../rules/base.xml.in.h:630
2572 msgid "PrtSc"
2573 msgstr "PrtSc"
2574
2575 #: ../rules/base.xml.in.h:631
2576 msgid "Punjabi (Gurmukhi Jhelum)"
2577 msgstr "панджаби — гурмуки джелум"
2578
2579 #: ../rules/base.xml.in.h:632
2580 msgid "Punjabi (Gurmukhi)"
2581 msgstr "панджаби — гурмуки"
2582
2583 #: ../rules/base.xml.in.h:633
2584 msgid "QTronix Scorpius 98N+"
2585 msgstr "QTronix Scorpius 98N+"
2586
2587 #: ../rules/base.xml.in.h:634
2588 msgid "Right Alt"
2589 msgstr "Десният Alt"
2590
2591 #: ../rules/base.xml.in.h:635
2592 msgid "Right Alt (while pressed)"
2593 msgstr "Десният Alt (докато е натиснат)"
2594
2595 #: ../rules/base.xml.in.h:636
2596 msgid "Right Alt as Right Ctrl"
2597 msgstr "Десният Alt е десен Ctrl"
2598
2599 #: ../rules/base.xml.in.h:637
2600 msgid "Right Alt chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
2601 msgstr "Десният Alt избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
2602
2603 #: ../rules/base.xml.in.h:638
2604 msgid "Right Alt key never chooses 3rd level"
2605 msgstr "Десният Alt никога не избира третото ниво"
2606
2607 #: ../rules/base.xml.in.h:639
2608 msgid "Right Alt, Shift+Right Alt key is Multi_Key"
2609 msgstr "Десният Alt, Shift+десният Alt са Multi"
2610
2611 #: ../rules/base.xml.in.h:640
2612 msgid "Right Ctrl"
2613 msgstr "Десният Ctrl"
2614
2615 #: ../rules/base.xml.in.h:641
2616 msgid "Right Ctrl (while pressed)"
2617 msgstr "Десният Ctrl (докато е натиснат)"
2618
2619 #: ../rules/base.xml.in.h:642
2620 msgid "Right Ctrl as Right Alt"
2621 msgstr "Десният Ctrl е десен Alt"
2622
2623 #: ../rules/base.xml.in.h:643
2624 msgid "Right Ctrl+Right Shift"
2625 msgstr "Десният Ctrl+десният Shift"
2626
2627 #: ../rules/base.xml.in.h:644
2628 msgid "Right Shift"
2629 msgstr "Десният Shift"
2630
2631 #: ../rules/base.xml.in.h:645
2632 msgid "Right Win"
2633 msgstr "Десният Win"
2634
2635 #: ../rules/base.xml.in.h:646
2636 msgid "Right Win (while pressed)"
2637 msgstr "Десният Win (докато е натиснат)"
2638
2639 #: ../rules/base.xml.in.h:647
2640 msgid "Right Win chooses 5th level, locks when pressed together with another 5th-level-chooser"
2641 msgstr "Десният Win избира петото ниво и го заключва заедно с друг клавиш за пето ниво"
2642
2643 #: ../rules/base.xml.in.h:648 ../rules/base.extras.xml.in.h:30
2644 msgid "Romanian"
2645 msgstr "румънска"
2646
2647 #: ../rules/base.xml.in.h:649
2648 msgid "Romanian (Germany)"
2649 msgstr "румънска — немска"
2650
2651 #: ../rules/base.xml.in.h:650
2652 msgid "Romanian (Germany, eliminate dead keys)"
2653 msgstr "немска — немска, без „мъртви“ клавиши"
2654
2655 #: ../rules/base.xml.in.h:651
2656 msgid "Romanian (WinKeys)"
2657 msgstr "румънска — с клавиши на Windows"
2658
2659 #: ../rules/base.xml.in.h:652
2660 msgid "Romanian (cedilla)"
2661 msgstr "румънска — букви с „¸“"
2662
2663 #: ../rules/base.xml.in.h:653
2664 msgid "Romanian (standard cedilla)"
2665 msgstr "румънска — стандартна, букви с „¸“"
2666
2667 #: ../rules/base.xml.in.h:654
2668 msgid "Romanian (standard)"
2669 msgstr "румънска — стандартна"
2670
2671 #: ../rules/base.xml.in.h:655
2672 msgid "Rupee on 4"
2673 msgstr "„₨“ при „4“"
2674
2675 #: ../rules/base.xml.in.h:656 ../rules/base.extras.xml.in.h:32
2676 msgid "Russian"
2677 msgstr "руска"
2678
2679 #: ../rules/base.xml.in.h:657
2680 msgid "Russian (DOS)"
2681 msgstr "руска — DOS"
2682
2683 #: ../rules/base.xml.in.h:658
2684 msgid "Russian (Georgia)"
2685 msgstr "руска — грузинска"
2686
2687 #: ../rules/base.xml.in.h:659
2688 msgid "Russian (Germany, phonetic)"
2689 msgstr "руска — германска, фонетична"
2690
2691 #: ../rules/base.xml.in.h:660
2692 msgid "Russian (Kazakhstan, with Kazakh)"
2693 msgstr "руска — казахстанска, за казахски"
2694
2695 #: ../rules/base.xml.in.h:661
2696 msgid "Russian (Poland, phonetic Dvorak)"
2697 msgstr "руска — полска, фонетична, Дворак"
2698
2699 #: ../rules/base.xml.in.h:662
2700 msgid "Russian (Sweden, phonetic)"
2701 msgstr "руска — шведска, фонетична"
2702
2703 #: ../rules/base.xml.in.h:663
2704 msgid "Russian (Sweden, phonetic, eliminate dead keys)"
2705 msgstr "руска — шведска, фонетична, без „мъртви“ клавиши"
2706
2707 #: ../rules/base.xml.in.h:664
2708 msgid "Russian (US, phonetic)"
2709 msgstr "руска — американска, фонетична"
2710
2711 #: ../rules/base.xml.in.h:665
2712 msgid "Russian (Ukraine, standard RSTU)"
2713 msgstr "руска — украинска, републикански стандарт"
2714
2715 #: ../rules/base.xml.in.h:666
2716 msgid "Russian (legacy)"
2717 msgstr "руска — остаряла"
2718
2719 #: ../rules/base.xml.in.h:667
2720 msgid "Russian (phonetic WinKeys)"
2721 msgstr "руска — фонетична, с клавиши на Windows"
2722
2723 #: ../rules/base.xml.in.h:668
2724 msgid "Russian (phonetic)"
2725 msgstr "руска — фонетична"
2726
2727 #: ../rules/base.xml.in.h:669
2728 msgid "Russian (typewriter)"
2729 msgstr "руска — за пишеща машина"
2730
2731 #: ../rules/base.xml.in.h:670
2732 msgid "Russian (typewriter, legacy)"
2733 msgstr "руска — за пишеща машина, остаряла"
2734
2735 #: ../rules/base.xml.in.h:671
2736 msgid "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard"
2737 msgstr "SILVERCREST Multimedia Wireless Keyboard — безжична, за мултимедия"
2738
2739 #: ../rules/base.xml.in.h:672
2740 msgid "SK-1300"
2741 msgstr "SK-1300"
2742
2743 #: ../rules/base.xml.in.h:673
2744 msgid "SK-2500"
2745 msgstr "SK-2500"
2746
2747 #: ../rules/base.xml.in.h:674
2748 msgid "SK-6200"
2749 msgstr "SK-6200"
2750
2751 #: ../rules/base.xml.in.h:675
2752 msgid "SK-7100"
2753 msgstr "SK-7100"
2754
2755 #: ../rules/base.xml.in.h:676
2756 msgid "SVEN Ergonomic 2500"
2757 msgstr "SVEN Ergonomic 2500 — ергономична"
2758
2759 #: ../rules/base.xml.in.h:677
2760 msgid "SVEN Slim 303"
2761 msgstr "SVEN Slim 303"
2762
2763 #: ../rules/base.xml.in.h:678
2764 msgid "Saisiyat (Taiwan)"
2765 msgstr "сайсиятска — тайванска"
2766
2767 #: ../rules/base.xml.in.h:679
2768 msgid "Samsung SDM 4500P"
2769 msgstr "Samsung SDM 4500P"
2770
2771 #: ../rules/base.xml.in.h:680
2772 msgid "Samsung SDM 4510P"
2773 msgstr "Samsung SDM 4510P"
2774
2775 #: ../rules/base.xml.in.h:681
2776 msgid "Sanwa Supply SKB-KG3"
2777 msgstr "Sanwa Supply SKB-KG3"
2778
2779 #: ../rules/base.xml.in.h:682
2780 msgid "Scroll Lock"
2781 msgstr "Scroll Lock"
2782
2783 #: ../rules/base.xml.in.h:683
2784 msgid "Semi-colon on third level"
2785 msgstr "Точка и запетая на третото ниво"
2786
2787 #: ../rules/base.xml.in.h:684
2788 msgid "Serbian (Cyrillic with guillemets)"
2789 msgstr "сръбска — кирилица с „«»“"
2790
2791 #: ../rules/base.xml.in.h:685
2792 msgid "Serbian (Cyrillic)"
2793 msgstr "сръбска — кирилица"
2794
2795 #: ../rules/base.xml.in.h:686
2796 msgid "Serbian (Cyrillic, Z and ZHE swapped)"
2797 msgstr "сръбска — кирилица с разменени „З“ и „Ж“"
2798
2799 #: ../rules/base.xml.in.h:687
2800 msgid "Serbian (Latin Unicode qwerty)"
2801 msgstr "сръбска — латиница за Уникод, qwerty"
2802
2803 #: ../rules/base.xml.in.h:688
2804 msgid "Serbian (Latin Unicode)"
2805 msgstr "сръбска — латиница за Уникод"
2806
2807 #: ../rules/base.xml.in.h:689
2808 msgid "Serbian (Latin qwerty)"
2809 msgstr "сръбска — латиница, qwerty"
2810
2811 #: ../rules/base.xml.in.h:690
2812 msgid "Serbian (Latin with guillemets)"
2813 msgstr "сръбска — латиница с „«»“"
2814
2815 #: ../rules/base.xml.in.h:691
2816 msgid "Serbian (Latin)"
2817 msgstr "сръбска — латиница"
2818
2819 #: ../rules/base.xml.in.h:692
2820 msgid "Serbian (Russia)"
2821 msgstr "сръбска — руска"
2822
2823 #: ../rules/base.xml.in.h:693
2824 msgid "Serbo-Croatian (US)"
2825 msgstr "сърбохърватска — американска"
2826
2827 #: ../rules/base.xml.in.h:694
2828 msgid "Shift cancels Caps Lock"
2829 msgstr "Shift отменя Caps Lock"
2830
2831 #: ../rules/base.xml.in.h:695
2832 msgid "Shift does not cancel Num Lock, chooses 3rd level instead"
2833 msgstr "Shift не отменя Caps Lock, а избира третото ниво"
2834
2835 #: ../rules/base.xml.in.h:696
2836 msgid "Shift with numeric keypad keys works as in MS Windows"
2837 msgstr "Shift за цифровата клавиатура както в MS Windows"
2838
2839 #: ../rules/base.xml.in.h:697
2840 msgid "Shift+Caps Lock"
2841 msgstr "Shift+Caps Lock"
2842
2843 #: ../rules/base.xml.in.h:698
2844 msgid "Sindhi"
2845 msgstr "синдхи"
2846
2847 #: ../rules/base.xml.in.h:699
2848 msgid "Sinhala (phonetic)"
2849 msgstr "синхала — фонетична"
2850
2851 #: ../rules/base.xml.in.h:700
2852 msgid "Slovak"
2853 msgstr "словашка"
2854
2855 #: ../rules/base.xml.in.h:701
2856 msgid "Slovak (extended Backslash)"
2857 msgstr "словашка — с „\\“"
2858
2859 #: ../rules/base.xml.in.h:702
2860 msgid "Slovak (qwerty)"
2861 msgstr "словашка — qwerty"
2862
2863 #: ../rules/base.xml.in.h:703
2864 msgid "Slovak (qwerty, extended Backslash)"
2865 msgstr "словашка — qwerty, с „\\“"
2866
2867 #: ../rules/base.xml.in.h:704
2868 msgid "Slovenian"
2869 msgstr "словенска"
2870
2871 #: ../rules/base.xml.in.h:705
2872 msgid "Slovenian (US keyboard with Slovenian letters)"
2873 msgstr "словенска — американска със словенски букви"
2874
2875 #: ../rules/base.xml.in.h:706
2876 msgid "Slovenian (use guillemets for quotes)"
2877 msgstr "словенска — с „«»“"
2878
2879 #: ../rules/base.xml.in.h:707
2880 msgid "Spanish"
2881 msgstr "испанска"
2882
2883 #: ../rules/base.xml.in.h:708
2884 msgid "Spanish (Dvorak)"
2885 msgstr "испанска — Дворак"
2886
2887 #: ../rules/base.xml.in.h:709
2888 msgid "Spanish (Latin American)"
2889 msgstr "испанска — латиноамериканска"
2890
2891 #: ../rules/base.xml.in.h:710
2892 msgid "Spanish (Latin American, Sun dead keys)"
2893 msgstr "испанска — латиноамериканска, с „мъртви“ клавиши на Sun"
2894
2895 #: ../rules/base.xml.in.h:711
2896 msgid "Spanish (Latin American, eliminate dead keys)"
2897 msgstr "испанска — латиноамериканска, без „мъртви“ клавиши"
2898
2899 #: ../rules/base.xml.in.h:712
2900 msgid "Spanish (Latin American, include dead tilde)"
2901 msgstr "испанска — латиноамериканска, с мъртва „~“"
2902
2903 #: ../rules/base.xml.in.h:713
2904 msgid "Spanish (Macintosh)"
2905 msgstr "испанска — за Макинтош"
2906
2907 #: ../rules/base.xml.in.h:714
2908 msgid "Spanish (Sun dead keys)"
2909 msgstr "испанска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
2910
2911 #: ../rules/base.xml.in.h:715
2912 msgid "Spanish (eliminate dead keys)"
2913 msgstr "испанска — без „мъртви“ клавиши"
2914
2915 #: ../rules/base.xml.in.h:716
2916 msgid "Spanish (include dead tilde)"
2917 msgstr "испанска — с „мъртва“ тилда"
2918
2919 #: ../rules/base.xml.in.h:717
2920 msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server"
2921 msgstr "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
2922
2923 #: ../rules/base.xml.in.h:718
2924 msgid "Sun Type 5/6"
2925 msgstr "На Sun, вид 5/6"
2926
2927 #: ../rules/base.xml.in.h:719
2928 msgid "Super Power Multimedia Keyboard"
2929 msgstr "Super Power Multimedia Keyboard — за мултимедия"
2930
2931 #: ../rules/base.xml.in.h:720
2932 msgid "Swahili (Kenya)"
2933 msgstr "суахили — кенийска"
2934
2935 #: ../rules/base.xml.in.h:721
2936 msgid "Swahili (Tanzania)"
2937 msgstr "суахили — танзанийска"
2938
2939 #: ../rules/base.xml.in.h:722
2940 msgid "Swap Ctrl and Caps Lock"
2941 msgstr "Размяна на Ctrl и Caps Lock"
2942
2943 #: ../rules/base.xml.in.h:723
2944 msgid "Swap ESC and Caps Lock"
2945 msgstr "Размяна на Esc и Caps Lock"
2946
2947 #: ../rules/base.xml.in.h:724
2948 msgid "Swedish"
2949 msgstr "шведска"
2950
2951 #: ../rules/base.xml.in.h:725
2952 msgid "Swedish (Dvorak)"
2953 msgstr "шведска — Дворак"
2954
2955 #: ../rules/base.xml.in.h:726
2956 msgid "Swedish (Macintosh)"
2957 msgstr "шведска — за Макинтош"
2958
2959 #: ../rules/base.xml.in.h:727
2960 msgid "Swedish (Svdvorak)"
2961 msgstr "шведска — шведски Дворак"
2962
2963 #: ../rules/base.xml.in.h:728
2964 msgid "Swedish (eliminate dead keys)"
2965 msgstr "шведска — без „мъртви“ клавиши"
2966
2967 #: ../rules/base.xml.in.h:729
2968 msgid "Swedish Sign Language"
2969 msgstr "шведска — жестомимична"
2970
2971 #: ../rules/base.xml.in.h:730
2972 msgid "Symplon PaceBook (tablet PC)"
2973 msgstr "Symplon PaceBook — за таблет"
2974
2975 #: ../rules/base.xml.in.h:731
2976 msgid "Syriac"
2977 msgstr "сириакска"
2978
2979 #: ../rules/base.xml.in.h:732
2980 msgid "Syriac (phonetic)"
2981 msgstr "сириакска — фонетична"
2982
2983 #: ../rules/base.xml.in.h:733
2984 msgid "Taiwanese"
2985 msgstr "тайванска"
2986
2987 #: ../rules/base.xml.in.h:734
2988 msgid "Taiwanese (indigenous)"
2989 msgstr "тайванска — туземна"
2990
2991 #: ../rules/base.xml.in.h:735
2992 msgid "Tajik"
2993 msgstr "таджикска"
2994
2995 #: ../rules/base.xml.in.h:736
2996 msgid "Tajik (legacy)"
2997 msgstr "таджикска — остаряла"
2998
2999 #: ../rules/base.xml.in.h:737
3000 msgid "Tamil"
3001 msgstr "тамилска"
3002
3003 #: ../rules/base.xml.in.h:738
3004 msgid "Tamil (Sri Lanka, TAB Typewriter)"
3005 msgstr "тамилска — шриланкска, за пишеща машина, кодиране TAB"
3006
3007 #: ../rules/base.xml.in.h:739
3008 msgid "Tamil (Sri Lanka, Unicode)"
3009 msgstr "тамилска — шриланкска, Уникод"
3010
3011 #: ../rules/base.xml.in.h:740
3012 msgid "Tamil (TAB typewriter)"
3013 msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TAB"
3014
3015 #: ../rules/base.xml.in.h:741
3016 msgid "Tamil (TSCII typewriter)"
3017 msgstr "тамилска — за пишеща машина, кодиране TSCII"
3018
3019 #: ../rules/base.xml.in.h:742
3020 msgid "Tamil (Unicode)"
3021 msgstr "тамилска — Уникод"
3022
3023 #: ../rules/base.xml.in.h:743
3024 msgid "Tamil (keyboard with numerals)"
3025 msgstr "тамилска — с таймилски цифри"
3026
3027 #: ../rules/base.xml.in.h:744
3028 msgid "Targa Visionary 811"
3029 msgstr "Targa Visionary 811"
3030
3031 #: ../rules/base.xml.in.h:745
3032 msgid "Tatar"
3033 msgstr "татарска"
3034
3035 #: ../rules/base.xml.in.h:746
3036 msgid "Telugu"
3037 msgstr "телугу"
3038
3039 #: ../rules/base.xml.in.h:747
3040 msgid "Thai"
3041 msgstr "тайландска"
3042
3043 #: ../rules/base.xml.in.h:748
3044 msgid "Thai (Pattachote)"
3045 msgstr "тайландска — патачотска"
3046
3047 #: ../rules/base.xml.in.h:749
3048 msgid "Thai (TIS-820.2538)"
3049 msgstr "тайландска — TIS-820.2538"
3050
3051 #: ../rules/base.xml.in.h:750
3052 msgid "Tibetan"
3053 msgstr "тибетска"
3054
3055 #: ../rules/base.xml.in.h:751
3056 msgid "Tibetan (with ASCII numerals)"
3057 msgstr "тибетска — с цифри от ASCII"
3058
3059 #: ../rules/base.xml.in.h:752
3060 msgid "To the corresponding key in a Dvorak keyboard."
3061 msgstr "към съответния клавиш в Dvorak"
3062
3063 #: ../rules/base.xml.in.h:753
3064 msgid "To the corresponding key in a Qwerty keyboard."
3065 msgstr "към съответния клавиш Qwerty"
3066
3067 #: ../rules/base.xml.in.h:754
3068 msgid "Toggle PointerKeys with Shift + NumLock."
3069 msgstr "Включване на клавиши за придвижване чрез Shift+Num Lock"
3070
3071 #: ../rules/base.xml.in.h:755
3072 msgid "Toshiba Satellite S3000"
3073 msgstr "Toshiba Satellite S3000"
3074
3075 #: ../rules/base.xml.in.h:756
3076 msgid "Trust Direct Access Keyboard"
3077 msgstr "Trust Direct Access Keyboard"
3078
3079 #: ../rules/base.xml.in.h:757
3080 msgid "Trust Slimline"
3081 msgstr "Trust Slimline"
3082
3083 #: ../rules/base.xml.in.h:758
3084 msgid "Trust Wireless Keyboard Classic"
3085 msgstr "Trust Wireless Keyboard Classic — безжична"
3086
3087 #: ../rules/base.xml.in.h:759
3088 msgid "Tswana"
3089 msgstr "тсуанска"
3090
3091 #: ../rules/base.xml.in.h:760
3092 msgid "Turkish"
3093 msgstr "турска"
3094
3095 #: ../rules/base.xml.in.h:761
3096 msgid "Turkish (Alt-Q)"
3097 msgstr "турска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3098
3099 #: ../rules/base.xml.in.h:762
3100 msgid "Turkish (F)"
3101 msgstr "турска — „F“ горе-вляво"
3102
3103 #: ../rules/base.xml.in.h:763
3104 msgid "Turkish (Sun dead keys)"
3105 msgstr "турска — с „мъртви“ клавиши на Sun"
3106
3107 #: ../rules/base.xml.in.h:764
3108 msgid "Turkish (international with dead keys)"
3109 msgstr "турска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3110
3111 #: ../rules/base.xml.in.h:765
3112 msgid "Turkmen"
3113 msgstr "тюркменска"
3114
3115 #: ../rules/base.xml.in.h:766
3116 msgid "Turkmen (Alt-Q)"
3117 msgstr "тюркменска — „Q“ горе-вляво, алтернативна"
3118
3119 #: ../rules/base.xml.in.h:767
3120 msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3121 msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2020"
3122
3123 #: ../rules/base.xml.in.h:768
3124 msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3125 msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 PS2"
3126
3127 #: ../rules/base.xml.in.h:769
3128 msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3129 msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB"
3130
3131 #: ../rules/base.xml.in.h:770
3132 msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (102/105:EU mode)"
3133 msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 102/105:EU"
3134
3135 #: ../rules/base.xml.in.h:771
3136 msgid "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB (106:JP mode)"
3137 msgstr "TypeMatrix EZ-Reach 2030 USB — режим 106:JP"
3138
3139 #: ../rules/base.xml.in.h:772
3140 msgid "Udmurt"
3141 msgstr "удмуртска"
3142
3143 #: ../rules/base.xml.in.h:773
3144 msgid "Ukrainian"
3145 msgstr "украинска"
3146
3147 #: ../rules/base.xml.in.h:774
3148 msgid "Ukrainian (WinKeys)"
3149 msgstr "украинска — с клавиши на Windows"
3150
3151 #: ../rules/base.xml.in.h:775
3152 msgid "Ukrainian (homophonic)"
3153 msgstr "украинска — еднозвучна, алтернативна"
3154
3155 #: ../rules/base.xml.in.h:776
3156 msgid "Ukrainian (legacy)"
3157 msgstr "украинска — остаряла"
3158
3159 #: ../rules/base.xml.in.h:777
3160 msgid "Ukrainian (phonetic)"
3161 msgstr "украинска — фонетична"
3162
3163 #: ../rules/base.xml.in.h:778
3164 msgid "Ukrainian (standard RSTU)"
3165 msgstr "украинска — републикански стандарт"
3166
3167 #: ../rules/base.xml.in.h:779
3168 msgid "Ukrainian (typewriter)"
3169 msgstr "украинска — за пишеща машина"
3170
3171 #: ../rules/base.xml.in.h:780
3172 msgid "Unicode additions (arrows and math operators)"
3173 msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
3174
3175 #: ../rules/base.xml.in.h:781
3176 msgid "Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
3177 msgstr "Допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
3178
3179 #: ../rules/base.xml.in.h:782
3180 msgid "Unitek KB-1925"
3181 msgstr "Unitek KB-1925"
3182
3183 #: ../rules/base.xml.in.h:783
3184 msgid "Urdu (Pakistan)"
3185 msgstr "урду — пакистанска"
3186
3187 #: ../rules/base.xml.in.h:784
3188 msgid "Urdu (Pakistan, CRULP)"
3189 msgstr "урду — пакистанска, CRULP"
3190
3191 #: ../rules/base.xml.in.h:785
3192 msgid "Urdu (Pakistan, NLA)"
3193 msgstr "урду — пакистанска, NLA"
3194
3195 #: ../rules/base.xml.in.h:786
3196 msgid "Urdu (WinKeys)"
3197 msgstr "урду — с клавиши на Windows"
3198
3199 #: ../rules/base.xml.in.h:787
3200 msgid "Urdu (alternative phonetic)"
3201 msgstr "урду — фонетична, алтернативна"
3202
3203 #: ../rules/base.xml.in.h:788
3204 msgid "Urdu (phonetic)"
3205 msgstr "урду — фонетична"
3206
3207 #: ../rules/base.xml.in.h:789
3208 msgid "Use keyboard LED to show alternative layout"
3209 msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за смяна на подредбата"
3210
3211 #: ../rules/base.xml.in.h:790
3212 msgid "Using space key to input non-breakable space character"
3213 msgstr "Генериране на интервал без разделяне с клавишa за интервал"
3214
3215 #: ../rules/base.xml.in.h:791
3216 msgid "Usual space at any level"
3217 msgstr "Нормален интервал на всички нива"
3218
3219 #: ../rules/base.xml.in.h:792
3220 msgid "Uyghur"
3221 msgstr "уйгурска"
3222
3223 #: ../rules/base.xml.in.h:793
3224 msgid "Uzbek"
3225 msgstr "узбекска"
3226
3227 #: ../rules/base.xml.in.h:794
3228 msgid "Uzbek (Afghanistan)"
3229 msgstr "узбекска — афганистанска"
3230
3231 #: ../rules/base.xml.in.h:795
3232 msgid "Uzbek (Afghanistan, OLPC)"
3233 msgstr "узбекска — афганистанска, OLPC"
3234
3235 #: ../rules/base.xml.in.h:796
3236 msgid "Uzbek (Latin)"
3237 msgstr "узбекска — латиница"
3238
3239 #: ../rules/base.xml.in.h:797
3240 msgid "Vietnamese"
3241 msgstr "виетнамска"
3242
3243 #: ../rules/base.xml.in.h:798
3244 msgid "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard"
3245 msgstr "ViewSonic KU-306 Internet Keyboard — за Интернет"
3246
3247 #: ../rules/base.xml.in.h:799
3248 msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators)"
3249 msgstr "Цифрова клавиатура — Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции)"
3250
3251 #: ../rules/base.xml.in.h:800
3252 msgid "Wang 724 keypad with Unicode additions (arrows and math operators). Math operators on default level"
3253 msgstr "Цифрова клавиатура Wang 724, с допълненията от Уникод (стрелки и математически операции). Операциите са на стандартното ниво"
3254
3255 #: ../rules/base.xml.in.h:801
3256 msgid "Winbook Model XP5"
3257 msgstr "Winbook Model XP5"
3258
3259 #: ../rules/base.xml.in.h:802
3260 msgid "Wolof"
3261 msgstr "Уолоф"
3262
3263 #: ../rules/base.xml.in.h:803
3264 msgid "Yahoo! Internet Keyboard"
3265 msgstr "Yahoo! Internet Keyboard — за Интернет"
3266
3267 #: ../rules/base.xml.in.h:804
3268 msgid "Yakut"
3269 msgstr "якутска"
3270
3271 #: ../rules/base.xml.in.h:805
3272 msgid "Yoruba"
3273 msgstr "йоруба"
3274
3275 #: ../rules/base.xml.in.h:806
3276 msgid "Zero-width non-joiner character at second level"
3277 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво"
3278
3279 #: ../rules/base.xml.in.h:807
3280 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level"
3281 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво и интервал без разделяне на трето ниво"
3282
3283 #: ../rules/base.xml.in.h:808
3284 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, nothing at fourth level"
3285 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и нищо на четвърто ниво"
3286
3287 #: ../rules/base.xml.in.h:809
3288 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, thin non-breakable space at fourth level"
3289 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и тесен интервал без разделяне на четвърто ниво"
3290
3291 #: ../rules/base.xml.in.h:810
3292 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, non-breakable space character at third level, zero-width joiner at fourth level"
3293 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, интервал без разделяне на трето ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
3294
3295 #: ../rules/base.xml.in.h:811
3296 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level"
3297 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво и съединител с нулева широчина на трето ниво"
3298
3299 #: ../rules/base.xml.in.h:812
3300 msgid "Zero-width non-joiner character at second level, zero-width joiner character at third level, non-breakable space character at fourth level"
3301 msgstr "Разделител с нулева широчина на второ ниво, съединител с нулева широчина на трето ниво и интервал без разделяне на четвърто ниво"
3302
3303 #: ../rules/base.xml.in.h:813
3304 msgid "Zero-width non-joiner character at third level, zero-width joiner at fourth level"
3305 msgstr "Разделител с нулева широчина на трето ниво и съединител с нулева широчина на четвърто ниво"
3306
3307 #. Keyboard indicator for Akan layouts
3308 #: ../rules/base.xml.in.h:815
3309 msgid "ak"
3310 msgstr "Акн"
3311
3312 #. Keyboard indicator for Amharic layouts
3313 #: ../rules/base.xml.in.h:817
3314 msgid "am"
3315 msgstr "Амх"
3316
3317 #. Keyboard indicator for Arabic layouts
3318 #: ../rules/base.xml.in.h:819
3319 msgid "ar"
3320 msgstr "Арб"
3321
3322 #. Keyboard indicator for Avatime layouts
3323 #: ../rules/base.xml.in.h:821
3324 msgid "avn"
3325 msgstr "Авт"
3326
3327 #. Keyboard indicator for Azerbaijani layouts
3328 #: ../rules/base.xml.in.h:823
3329 msgid "az"
3330 msgstr "Азр"
3331
3332 #. Keyboard indicator for Belgian layouts
3333 #: ../rules/base.xml.in.h:825
3334 msgid "be"
3335 msgstr "Бел"
3336
3337 #. Keyboard indicator for Berber layouts
3338 #: ../rules/base.xml.in.h:827
3339 msgid "ber"
3340 msgstr "Брб"
3341
3342 #. Keyboard indicator for Bulgarian layouts
3343 #: ../rules/base.xml.in.h:829
3344 msgid "bg"
3345 msgstr "Бъл"
3346
3347 #. Keyboard indicator for Bambara layouts
3348 #: ../rules/base.xml.in.h:831
3349 msgid "bm"
3350 msgstr "Бмб"
3351
3352 #. Keyboard indicator for Bengali layouts
3353 #: ../rules/base.xml.in.h:833
3354 msgid "bn"
3355 msgstr "Бнг"
3356
3357 #. Keyboard indicator for Braille layouts
3358 #: ../rules/base.xml.in.h:835
3359 msgid "brl"
3360 msgstr "Брл"
3361
3362 #. Keyboard indicator for Bosnian layouts
3363 #: ../rules/base.xml.in.h:837
3364 msgid "bs"
3365 msgstr "Бсн"
3366
3367 #. Keyboard indicator for Belarusian layouts
3368 #: ../rules/base.xml.in.h:839
3369 msgid "by"
3370 msgstr "Блр"
3371
3372 #. Keyboard indicator for Catalan layouts
3373 #: ../rules/base.xml.in.h:841
3374 msgid "ca"
3375 msgstr "Ктл"
3376
3377 #. Keyboard indicator for Cherokee layouts
3378 #: ../rules/base.xml.in.h:843
3379 msgid "chr"
3380 msgstr "Чрк"
3381
3382 #. Keyboard indicator for Cameroon layouts
3383 #: ../rules/base.xml.in.h:845
3384 msgid "cm"
3385 msgstr "Кмр"
3386
3387 #. Keyboard indicator for Crimean Tatar layouts
3388 #: ../rules/base.xml.in.h:847 ../rules/base.extras.xml.in.h:38
3389 msgid "crh"
3390 msgstr "Ттр"
3391
3392 #. Keyboard indicator for Chech layouts
3393 #: ../rules/base.xml.in.h:849
3394 msgid "cs"
3395 msgstr "Чшк"
3396
3397 #. Keyboard indicator for Danish layouts
3398 #: ../rules/base.xml.in.h:851
3399 msgid "da"
3400 msgstr "Дтс"
3401
3402 #. Keyboard indicator for German layouts
3403 #: ../rules/base.xml.in.h:853 ../rules/base.extras.xml.in.h:39
3404 msgid "de"
3405 msgstr "Нмс"
3406
3407 #. Keyboard indicator for Dhivehi layouts
3408 #: ../rules/base.xml.in.h:855
3409 msgid "dv"
3410 msgstr "Две"
3411
3412 #. Keyboard indicator for Dzongkha layouts
3413 #: ../rules/base.xml.in.h:857
3414 msgid "dz"
3415 msgstr "Дзн"
3416
3417 #. Keyboard indicator for Ewe layouts
3418 #: ../rules/base.xml.in.h:859
3419 msgid "ee"
3420 msgstr "Еве"
3421
3422 #. Keyboard indicator for English layouts
3423 #: ../rules/base.xml.in.h:861 ../rules/base.extras.xml.in.h:40
3424 msgid "en"
3425 msgstr "Анг"
3426
3427 #. Keyboard indicator for Esperanto layouts
3428 #: ../rules/base.xml.in.h:863
3429 msgid "eo"
3430 msgstr "Есп"
3431
3432 #. Keyboard indicator for Spanish layouts
3433 #: ../rules/base.xml.in.h:865
3434 msgid "es"
3435 msgstr "Исп"
3436
3437 #. Keyboard indicator for Estonian layouts
3438 #: ../rules/base.xml.in.h:867
3439 msgid "et"
3440 msgstr "Ест"
3441
3442 #. Keyboard indicator for Persian layouts
3443 #: ../rules/base.xml.in.h:869 ../rules/base.extras.xml.in.h:41
3444 msgid "fa"
3445 msgstr "Прс"
3446
3447 #. Keyboard indicator for Fula layouts
3448 #: ../rules/base.xml.in.h:871
3449 msgid "ff"
3450 msgstr "Фла"
3451
3452 #. Keyboard indicator for Finnish layouts
3453 #: ../rules/base.xml.in.h:873
3454 msgid "fi"
3455 msgstr "Фнл"
3456
3457 #. Keyboard indicator for Faroese layouts
3458 #: ../rules/base.xml.in.h:875
3459 msgid "fo"
3460 msgstr "Фрр"
3461
3462 #. Keyboard indicator for French layouts
3463 #: ../rules/base.xml.in.h:877 ../rules/base.extras.xml.in.h:42
3464 msgid "fr"
3465 msgstr "Фрн"
3466
3467 #. Keyboard indicator for Ga layouts
3468 #: ../rules/base.xml.in.h:879
3469 msgid "gaa"
3470 msgstr "Га "
3471
3472 #. Keyboard indicator for Greek layouts
3473 #: ../rules/base.xml.in.h:881
3474 msgid "gr"
3475 msgstr "Грц"
3476
3477 #. Keyboard indicator for Gujarati layouts
3478 #: ../rules/base.xml.in.h:883
3479 msgid "gu"
3480 msgstr "Гдж"
3481
3482 #. Keyboard indicator for Hausa layouts
3483 #: ../rules/base.xml.in.h:885
3484 msgid "ha"
3485 msgstr "Хск"
3486
3487 #. Keyboard indicator for Hebrew layouts
3488 #: ../rules/base.xml.in.h:887
3489 msgid "he"
3490 msgstr "Ивр"
3491
3492 #. Keyboard indicator for Hindi layouts
3493 #: ../rules/base.xml.in.h:889
3494 msgid "hi"
3495 msgstr "Хнд"
3496
3497 #. Keyboard indicator for Croatian layouts
3498 #: ../rules/base.xml.in.h:891
3499 msgid "hr"
3500 msgstr "Хрв"
3501
3502 #. Keyboard indicator for Hungarian layouts
3503 #: ../rules/base.xml.in.h:893
3504 msgid "hu"
3505 msgstr "Унг"
3506
3507 #. Keyboard indicator for Armenian layouts
3508 #: ../rules/base.xml.in.h:895 ../rules/base.extras.xml.in.h:43
3509 msgid "hy"
3510 msgstr "Арм"
3511
3512 #. Keyboard indicator for Irish layouts
3513 #: ../rules/base.xml.in.h:897
3514 msgid "ie"
3515 msgstr "Ирл"
3516
3517 #. Keyboard indicator for Igbo layouts
3518 #: ../rules/base.xml.in.h:899
3519 msgid "ig"
3520 msgstr "Игб"
3521
3522 #. Keyboard indicator for Inuktikut layouts
3523 #: ../rules/base.xml.in.h:901
3524 msgid "ike"
3525 msgstr "Еск"
3526
3527 #. Keyboard indicator for Indian layouts
3528 #: ../rules/base.xml.in.h:903
3529 msgid "in"
3530 msgstr "Инд"
3531
3532 #. Keyboard indicator for Icelandic layouts
3533 #: ../rules/base.xml.in.h:905
3534 msgid "is"
3535 msgstr "Еск"
3536
3537 #. Keyboard indicator for Italian layouts
3538 #: ../rules/base.xml.in.h:907
3539 msgid "it"
3540 msgstr "Итл"
3541
3542 #. Keyboard indicator for Japanese layouts
3543 #: ../rules/base.xml.in.h:909
3544 msgid "ja"
3545 msgstr "Япн"
3546
3547 #. Keyboard indicator for Georgian layouts
3548 #: ../rules/base.xml.in.h:911
3549 msgid "ka"
3550 msgstr "Грз"
3551
3552 #. Keyboard indicator for Kikuyu layouts
3553 #: ../rules/base.xml.in.h:913
3554 msgid "ki"
3555 msgstr "Крг"
3556
3557 #. Keyboard indicator for Kazakh layouts
3558 #: ../rules/base.xml.in.h:915
3559 msgid "kk"
3560 msgstr "Кзх"
3561
3562 #. Keyboard indicator for Khmer layouts
3563 #: ../rules/base.xml.in.h:917
3564 msgid "km"
3565 msgstr "Кхм"
3566
3567 #. Keyboard indicator for Kannada layouts
3568 #: ../rules/base.xml.in.h:919
3569 msgid "kn"
3570 msgstr "Кнр"
3571
3572 #. Keyboard indicator for Korean layouts
3573 #: ../rules/base.xml.in.h:921
3574 msgid "ko"
3575 msgstr "Крс"
3576
3577 #. Keyboard indicator for Kurdish layouts
3578 #: ../rules/base.xml.in.h:923
3579 msgid "ku"
3580 msgstr "Крд"
3581
3582 #. Keyboard indicator for Lao layouts
3583 #: ../rules/base.xml.in.h:925
3584 msgid "lo"
3585 msgstr "Лск"
3586
3587 #. Keyboard indicator for Lithuanian layouts
3588 #: ../rules/base.xml.in.h:927 ../rules/base.extras.xml.in.h:45
3589 msgid "lt"
3590 msgstr "Лит"
3591
3592 #. Keyboard indicator for Latvian layouts
3593 #: ../rules/base.xml.in.h:929 ../rules/base.extras.xml.in.h:46
3594 msgid "lv"
3595 msgstr "Лат"
3596
3597 #. Keyboard indicator for Maori layouts
3598 #: ../rules/base.xml.in.h:931
3599 msgid "mi"
3600 msgstr "Мрс"
3601
3602 #. Keyboard indicator for Macedonian layouts
3603 #: ../rules/base.xml.in.h:933
3604 msgid "mk"
3605 msgstr "Мкд"
3606
3607 #. Keyboard indicator for Malayalam layouts
3608 #: ../rules/base.xml.in.h:935
3609 msgid "ml"
3610 msgstr "Млл"
3611
3612 #. Keyboard indicator for Mongolian layouts
3613 #: ../rules/base.xml.in.h:937
3614 msgid "mn"
3615 msgstr "Мнг"
3616
3617 #. Keyboard indicator for Maltese layouts
3618 #: ../rules/base.xml.in.h:939
3619 msgid "mt"
3620 msgstr "Млт"
3621
3622 #. Keyboard indicator for Burmese layouts
3623 #: ../rules/base.xml.in.h:941
3624 msgid "my"
3625 msgstr "Брм"
3626
3627 #. Keyboard indicator for Nepali layouts
3628 #: ../rules/base.xml.in.h:943
3629 msgid "ne"
3630 msgstr "Нпл"
3631
3632 #. Keyboard indicator for Dutch layouts
3633 #: ../rules/base.xml.in.h:945
3634 msgid "nl"
3635 msgstr "Хлн"
3636
3637 #. Keyboard indicator for Norwegian layouts
3638 #: ../rules/base.xml.in.h:947
3639 msgid "no"
3640 msgstr "Нрв"
3641
3642 #. Keyboard indicator for Oriya layouts
3643 #: ../rules/base.xml.in.h:949
3644 msgid "or"
3645 msgstr "Ори"
3646
3647 #. Keyboard indicator for Punjabi layouts
3648 #: ../rules/base.xml.in.h:951
3649 msgid "pa"
3650 msgstr "Пнд"
3651
3652 #. Keyboard indicator for Filipino layouts
3653 #: ../rules/base.xml.in.h:953
3654 msgid "ph"
3655 msgstr "Флп"
3656
3657 #. Keyboard indicator for Polish layouts
3658 #: ../rules/base.xml.in.h:955 ../rules/base.extras.xml.in.h:47
3659 msgid "pl"
3660 msgstr "Плс"
3661
3662 #. Keyboard indicator for Pashto layouts
3663 #: ../rules/base.xml.in.h:957
3664 msgid "ps"
3665 msgstr "Пщн"
3666
3667 #. Keyboard indicator for Portuguese layouts
3668 #: ../rules/base.xml.in.h:959
3669 msgid "pt"
3670 msgstr "Прт"
3671
3672 #. Keyboard indicator for Romanian layouts
3673 #: ../rules/base.xml.in.h:961 ../rules/base.extras.xml.in.h:48
3674 msgid "ro"
3675 msgstr "Рмн"
3676
3677 #. Keyboard indicator for Russian layouts
3678 #: ../rules/base.xml.in.h:963 ../rules/base.extras.xml.in.h:49
3679 msgid "ru"
3680 msgstr "Рск"
3681
3682 #. Keyboard indicator for Sindhi layouts
3683 #: ../rules/base.xml.in.h:965
3684 msgid "sd"
3685 msgstr "Снд"
3686
3687 #. Keyboard indicator for Sinhala layouts
3688 #: ../rules/base.xml.in.h:967
3689 msgid "si"
3690 msgstr "Снх"
3691
3692 # славашка
3693 #. Keyboard indicator for Slovak layouts
3694 #: ../rules/base.xml.in.h:969
3695 msgid "sk"
3696 msgstr "Слш"
3697
3698 # славенска
3699 #. Keyboard indicator for Slovenian layouts
3700 #: ../rules/base.xml.in.h:971
3701 msgid "sl"
3702 msgstr "Слн"
3703
3704 #. Keyboard indicator for Albanian layouts
3705 #: ../rules/base.xml.in.h:973
3706 msgid "sq"
3707 msgstr "Алб"
3708
3709 #. Keyboard indicator for Serbian layouts
3710 #: ../rules/base.xml.in.h:975 ../rules/base.extras.xml.in.h:51
3711 msgid "sr"
3712 msgstr "Срб"
3713
3714 #. Keyboard indicator for Swedish layouts
3715 #: ../rules/base.xml.in.h:977
3716 msgid "sv"
3717 msgstr "Швд"
3718
3719 #. Keyboard indicator for Swahili layouts
3720 #: ../rules/base.xml.in.h:979
3721 msgid "sw"
3722 msgstr "Схл"
3723
3724 #. Keyboard indicator for Syriac layouts
3725 #: ../rules/base.xml.in.h:981
3726 msgid "syc"
3727 msgstr "Срк"
3728
3729 #. Keyboard indicator for Tamil layouts
3730 #: ../rules/base.xml.in.h:983
3731 msgid "ta"
3732 msgstr "Тмл"
3733
3734 #. Keyboard indicator for Telugu layouts
3735 #: ../rules/base.xml.in.h:985
3736 msgid "te"
3737 msgstr "Тлг"
3738
3739 #. Keyboard indicator for Tajik layouts
3740 #: ../rules/base.xml.in.h:987
3741 msgid "tg"
3742 msgstr "Тдж"
3743
3744 #. Keyboard indicator for Thai layouts
3745 #: ../rules/base.xml.in.h:989
3746 msgid "th"
3747 msgstr "Тск"
3748
3749 #. Keyboard indicator for Turkmen layouts
3750 #: ../rules/base.xml.in.h:991
3751 msgid "tk"
3752 msgstr "Трк"
3753
3754 #. Keyboard indicator for Tswana layouts
3755 #: ../rules/base.xml.in.h:993
3756 msgid "tn"
3757 msgstr "Тсн"
3758
3759 #. Keyboard indicator for Turkish layouts
3760 #: ../rules/base.xml.in.h:995
3761 msgid "tr"
3762 msgstr "Трс"
3763
3764 #. Keyboard indicator for Ukranian layouts
3765 #: ../rules/base.xml.in.h:997
3766 msgid "uk"
3767 msgstr "Укр"
3768
3769 #. Keyboard indicator for Urdu layouts
3770 #: ../rules/base.xml.in.h:999
3771 msgid "ur"
3772 msgstr "Урд"
3773
3774 #. Keyboard indicator for Uzbek layouts
3775 #: ../rules/base.xml.in.h:1001
3776 msgid "uz"
3777 msgstr "Узб"
3778
3779 #. Keyboard indicator for Vietnamese layouts
3780 #: ../rules/base.xml.in.h:1003
3781 msgid "vi"
3782 msgstr "Втн"
3783
3784 #. Keyboard indicator for Wolof layouts
3785 #: ../rules/base.xml.in.h:1005
3786 msgid "wo"
3787 msgstr "Улф"
3788
3789 #. Keyboard indicator for Saisiyat layouts
3790 #: ../rules/base.xml.in.h:1007
3791 msgid "xsy"
3792 msgstr "Сст"
3793
3794 #. Keyboard indicator for Yoruba layouts
3795 #: ../rules/base.xml.in.h:1009
3796 msgid "yo"
3797 msgstr "Йрб"
3798
3799 #. Keyboard indicator for Taiwanese layouts
3800 #: ../rules/base.xml.in.h:1011
3801 msgid "zh"
3802 msgstr "Ктс"
3803
3804 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:1
3805 msgid "APL Keyboard Symbols"
3806 msgstr "знаци на клавишите в APL"
3807
3808 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:3
3809 msgid "Armenian (OLPC phonetic)"
3810 msgstr "арменска — фонетична, OLPC"
3811
3812 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:4
3813 msgid "Atsina"
3814 msgstr " ацинска"
3815
3816 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:5
3817 msgid "Avestan"
3818 msgstr "авестийска"
3819
3820 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:6
3821 msgid "Couer D'alene Salish"
3822 msgstr "селиш на кор дален"
3823
3824 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:7
3825 msgid "Crimean Tatar (Dobruja Q)"
3826 msgstr "кримски татарски — „Q“ горе-вляво, Добруджа-Q"
3827
3828 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:9
3829 msgid "English (US, international AltGr Unicode combining)"
3830 msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr"
3831
3832 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:10
3833 msgid "English (US, international AltGr Unicode combining, alternative)"
3834 msgstr "английска — международна, с комбинации по Уникод чрез AltGr, алтернативна"
3835
3836 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:13
3837 msgid "German (US keyboard with German letters)"
3838 msgstr "немска — американска с немски букви"
3839
3840 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:14
3841 msgid "German (with Hungarian letters and no dead keys)"
3842 msgstr "немска — унгарски букви, без „мъртви“ клавиши"
3843
3844 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:15
3845 msgid "Kutenai"
3846 msgstr "кутенейска"
3847
3848 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:17
3849 msgid "Latvian (US Colemak)"
3850 msgstr "латвийска — американска, Коулмак"
3851
3852 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:18
3853 msgid "Latvian (US Colemak, apostrophe variant)"
3854 msgstr "латвийска — американска, Коулмак, с „'“"
3855
3856 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:19
3857 msgid "Latvian (US Dvorak)"
3858 msgstr "латвийска — американска, Дворак"
3859
3860 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:20
3861 msgid "Latvian (US Dvorak, Y variant)"
3862 msgstr "латвийска — американска, Дворак, „Y“ при интервала"
3863
3864 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:21
3865 msgid "Latvian (US Dvorak, minus variant)"
3866 msgstr "латвийска — американска, Дворак, „-“ при интервала"
3867
3868 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:22
3869 msgid "Latvian (programmer US Dvorak)"
3870 msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти"
3871
3872 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:23
3873 msgid "Latvian (programmer US Dvorak, Y variant)"
3874 msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „Y“ при интервала"
3875
3876 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:24
3877 msgid "Latvian (programmer US Dvorak, minus variant)"
3878 msgstr "латвийска — американска, Дворак за програмисти, „-“ при интервала"
3879
3880 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:26
3881 msgid "Lithuanian (US Dvorak with Lithuanian letters)"
3882 msgstr "литовска — американска, Дворак с литовски букви"
3883
3884 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:29
3885 msgid "Polish (international with dead keys)"
3886 msgstr "полска — международна, с „мъртви“ клавиши"
3887
3888 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:31
3889 msgid "Romanian (ergonomic Touchtype)"
3890 msgstr "румънска — ергономична, десетопръстна"
3891
3892 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:33
3893 msgid "Russian (with Ukrainian-Belorussian layout)"
3894 msgstr "руска — с украинско-белоруска подредба"
3895
3896 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:34
3897 msgid "Secwepemctsin"
3898 msgstr "шъкуъпмъктчин"
3899
3900 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:35
3901 msgid "Serbian"
3902 msgstr "сръбска"
3903
3904 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:36
3905 msgid "Serbian (combining accents instead of dead keys)"
3906 msgstr "сръбска — комбиниращи ударения вместо „мъртви“ клавиши"
3907
3908 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:37
3909 msgid "apl"
3910 msgstr "APL"
3911
3912 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:44
3913 msgid "kut"
3914 msgstr "Ктн"
3915
3916 #: ../rules/base.extras.xml.in.h:50
3917 msgid "shs"
3918 msgstr "Шкп"