Unused file
[xorg/xkeyboard-config] / po / es.po
2012-01-19  Sergey V. UdaltsovPre-release PO sync
2011-09-27  Sergey V. Udaltsovsyncing translations
2011-04-03  Sergey V. UdaltsovTranslations updated for 2.2
2011-01-25  Sergey V. UdaltsovUpdated translations, thanks to TP
2010-09-28  Sergey V. UdaltsovUpdated translations
2010-05-25  Sergey V. Udaltsovpre-release update of translations
2006-07-29  svuupdated es.po
2006-05-09  svuAdded spanish translation