Unused file
[xorg/xkeyboard-config] / po / ja.po
2011-09-27  Sergey V. Udaltsovsyncing translations
2011-05-31  Sergey V. UdaltsovUpdated translations from TP