prerelease translation update
[xorg/xkeyboard-config] / po / ca.po
2012-01-31  Sergey V. Udaltsovprerelease translation update
2011-09-27  Sergey V. Udaltsovsyncing translations
2011-05-31  Sergey V. UdaltsovUpdated translations from TP
2011-04-03  Sergey V. UdaltsovTranslations updated for 2.2
2011-01-25  Sergey V. UdaltsovUpdated translations, thanks to TP
2010-09-28  Sergey V. UdaltsovUpdated translations
2010-05-25  Sergey V. Udaltsovpre-release update of translations
2010-01-26  Sergey V. Udaltsovupdated translations
2009-09-29  Sergey V. Udaltsovrelease 1.7
2009-05-26  Sergey V. UdaltsovPrerelease sync with TP
2009-01-27  Sergey V. Udaltsovupdated po files
2008-09-30  Sergey V. Udaltsovsync with TP v_1_4
2008-05-27  svusync with TP
2008-01-29  svuupdated .po files from TP